Privacy statement MEDION B.V.

MEDION B.V., gevestigd te 5981 XC Panningen (Nederland), John F. Kennedylaan 16A, en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 12045475 (hierna: “Medion” of “wij”) hecht veel belang aan de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens die zij verwerkt.

Wij zijn verheugd met uw interesse in onze onderneming en onze producten en diensten. De bescherming van uw privacy bij de verwerking van persoonsgegevens is voor ons een belangrijke aangelegenheid waar wij bij al onze bedrijfsprocessen rekening mee houden.

Deze privacyverklaring is van toepassing op gegevens die wij gebruiken (‘verwerken’) bij het verlenen van onze diensten, het gebruik van onze applicatie (hierna: “Applicatie”) en de websites van Medion in Nederland en België (individueel: “Website” en gezamenlijk “Websites”).

Deze Websites zijn onder meer: www.medion.com/nlwww.medion.com/nl/shopwww.medion.nlwww.medionshop.nlwww.medion.com/bewww.medion.com/be/shopwww.medionshop.be (en alle onderliggende internetpagina’s).

In deze privacyverklaring zetten wij uiteen welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welk doel, hoe wij dat doen en hoe wij deze beveiligen. Wij vragen u daarom deze privacyverklaring zorgvuldig door te lezen. Medion is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens, en daarmee verantwoordelijk voor het naleven van de Algemene Verordening Persoonsgegevens.

 1. Welke gegevens verwerken we over u en voor welke doeleinden?

Medion verwerkt in het kader van haar werkzaamheden de volgende persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Voor het uitvoeren van de overeenkomst die u met ons sluit – Als u een product of dienst van Medion aanschaft of afneemt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken: uw naam, voornaam, adresgegevens, alternatief bezorgadres, e-mailadres, telefoonnummer, faxnummer, IBAN-nummer en eventuele andere persoonsgegevens die u aan ons verstrekt.
 • Het aanmaken van een account op een Website – Wanneer u vrijwillig een account aanmaakt op een Website of via de Applicatie kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken: uw naam, voornaam, adresgegevens, alternatief bezorgadres, e-mailadres, telefoonnummer, faxnummer, aanspreektitel, geboortedatum, bedrijfsnaam en -gegevens, inloggegevens en eventuele andere persoonsgegevens die u aan ons verstrekt. Het aanmaken van een account is niet verplicht. U kunt uw account op ieder ogenblik verwijderen.
 • Om op verzoeken en vragen te reageren die u ons stelt, u te informeren en om informatie uit te wisselen – Als u ons belt, mailt met een vraag of gebruik maakt van het contactformulier op een Website of via de Applicatie, dan kunnen we de volgende persoonsgegevens verzamelen: uw naam, voornaam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer, faxnummer en eventuele andere persoonsgegevens die u aan ons verstrekt.
 • Voor het gebruik maken van het ‘community platform’ – gebruikersnaam, profielfoto, e-mailadres, inloggegevens en eventuele andere persoonsgegevens die u aan ons verstrekt.
 • Voor het technisch en functioneel beheer van de Websites en de Applicatie – om u een zo optimaal mogelijke ervaring te bieden, kunnen wij de volgende gegevens verzamelen: device gegevens, imei-nummer, IP-adres en Android/Windows ID. Hiertoe gebruiken wij ook Cookies, zie onder ‘5. Cookies’.
 • Voor marketingdoeleinden: Voor marketingdoeleinden, zoals het toesturen van een nieuwsbrief, kunnen wij de volgende gegevens gebruiken: e-mailadres, telefoonnummer (eventueel fax-nummer), adresgegevens, betrokken goederen/diensten die worden aangekocht en aankoopbedragen van gekochte producten. Wanneer u dergelijke communicatie niet langer wenst te ontvangen voor directe marketing doeleinden, dan kan dat zonder kosten en opgaaf van reden, bijvoorbeeld door te klikken op de link in elk van onze directe mailings of door ons rechtstreeks te contacteren per mail of telefoon via de contactgegevens op de Websites.
 • Voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen en om te voldoen aan verzoeken in het kader van
  gerechtelijke procedures etc.
 • Wanneer u solliciteert bij Medion – uw naam, voornaam, telefoonnummer, e-mailadres, adresgegevens, evenals andere gegevens die u zelf vrij geeft.

Medion gebruikt enkel persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u die zelf aan ons verstrekt. Bij de verwerking van persoonsgegevens voor analyse- en trainingsdoeleinden worden uw persoonsgegevens eerst geanonimiseerd. Wij gebruiken bovenstaande gegevens enkel wanneer we hiervoor een gegronde reden hebben. Dit zijn de volgende redenen:

 • om een contract met u uit te voeren;
 • wanneer wij wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens te gebruiken;
 • op basis van uw toestemming (bijvoorbeeld wanneer u ons een vraag stelt, de nieuwsbrief wil ontvangen, akkoord
  gaat met het benaderen met andere vacatures of het aanmaken van een account op een Website);
 • of wanneer het in ons gerechtvaardigde (commerciële) belang is (bijvoorbeeld marketing, marktonderzoeken en om
  onze onderneming en diensten verder te ontwikkelen).
 1. Wie ontvangt uw persoonsgegevens?

Wij delen geen persoonsgegevens met derden buiten de organisatie, tenzij dit noodzakelijk is voor onze bedrijfsvoering of wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Ontvangers van uw persoonsgegevens zijn altijd gebonden door strikte wettelijke of contractuele verplichtingen om deze veilig en vertrouwelijk te bewaren. Wij zullen, indien wij persoonsgegevens met derden delen, zorg dragen voor toepasselijke verwerkersovereenkomsten binnen en buiten de EU/EER en indien nodig aanvullende maatregelen treffen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Alleen de volgende personen en/of organisaties buiten Medion ontvangen uw persoonsgegevens:

 • uw werkgever of zakenpartners, maar alleen wanneer dit nodig is voor de hierboven vermelde doeleinden (bijvoorbeeld wanneer uw werkgever onze leverancier of klant is);
 • overheids- of gerechtelijke autoriteiten voor zover wij verplicht zijn om hen uw persoonsgegevens toe te zenden, dus enkel op basis van een wettelijke verplichting;
 • gelieerde ondernemingen: uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met de aan Medion gelieerde ondernemingen binnen de Medion groep (moederbedrijf, dochterbedrijven, zusterbedrijven), maar alleen wanneer dit nodig is voor de hierboven vermelde doeleinden;
 • verwerkers, zoals cloud providers en/of (delen van) onze klantenservice;
 • als wij onze activiteiten ooit stopzetten of overdragen aan iemand anders, bijvoorbeeld omdat we failliet gaan of onze activiteiten verkopen, dan kan dat betekenen dat uw persoonsgegevens aan derden, die geheel of gedeeltelijk onze activiteiten gaan overnemen, worden overgedragen. Wij zullen u in dat geval steeds in de mate van het mogelijke vooraf informeren.
 1. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Wanneer het bewaren van de persoonsgegeven niet meer noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verzameld, zullen de persoonsgegevens worden vernietigd. Indien wij geen gerechtvaardigde noodzaak hebben om uw persoonsgegevens te verwerken, en wij geen verplichting hebben om de persoonsgegevens te bewaren, zullen we deze verwijderen of anonimiseren. Alle persoonsgegevens die wij verzamelen in het kader van een contractuele relatie met u of de organisatie die u vertegenwoordigt, bewaren wij voor de duur van de contractuele relatie en ten minste tot 7 jaar na beëindiging daarvan.

 1. Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?

Zoals eerder uitgelegd, is de veiligheid en vertrouwelijkheid van alle gegevens die wij verwerken zeer belangrijk voor ons. Daarom hebben we maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat alle verwerkte persoonsgegevens veilig worden bewaard. Wij verwerken enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn en hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om onze infrastructuur, systemen, toepassingen, gebouw en processen te beveiligen.

Zo zijn de medewerkers van Medion onder meer verplicht tot geheimhouding van uw persoonsgegevens. Medion gebruikt bij haar online dienstverlening SSL-dataversleuteling (Secure Socket Layer). Daarbij wordt het dataverkeer tussen uw internetbrowser en de servers van Medion versleuteld, zodat niemand uw gegevens kan inzien. De veiligheidsmaatregelen worden overeenkomstig de technologische ontwikkeling doorlopend verbeterd. Vanzelfsprekend bent u zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van eventuele gebruikersnamen en paswoorden die u bij gebruik van onze Websites aanwendt. Daarnaast beveiligt Medion haar fysieke locaties ook, bijvoorbeeld d.m.v. het gebruik van camera’s.

 1. Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen in verband met de browser die u gebruikt. De cookies kunnen verschillende doelen hebben, zoals het zorgen dat de Website rekening houdt met uw voorkeuren door bijvoorbeeld taalvoorkeuren of inloggegevens te onthouden, statistische gegevens te verzamelen, de inhoud aan te passen, enzovoorts. De cookies kunnen worden geïnstalleerd door externe analytics providers die door ons zijn gecontracteerd. Medion gebruikt de volgende cookies:

 • Tijdelijke cookies worden automatisch verwijderd wanneer u de browser sluit. Hiertoe behoren met name sessiecookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op, waarmee verschillende verzoeken van uw browser aan de gezamenlijke sessie kunnen worden toegewezen. Hierdoor kan uw computer worden herkend wanneer u onze website opnieuw bezoekt. Sessiecookies worden verwijderd wanneer u uitlogt of uw browser afsluit.
 • Blijvende of permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan variëren afhankelijk van de cookie. U kunt de cookies op elk moment verwijderen via de beveiligingsinstellingen van uw browser. U kunt uw browserinstellingen aanpassen aan uw voorkeuren en, bijvoorbeeld, cookies van derden of alle cookies weigeren. Wij wijzen u erop dat u daarna wellicht niet alle functies van deze website kunt gebruiken. De instructies voor het beheer van cookies op uw browser vindt u meestal onder de helpfunctie van de browser of in de gebruiksaanwijzing van uw smartphone of het stationaire of mobiele product dat u gebruikt voor internettoegang.
 • Daarnaast gebruiken wij cookies om u te identificeren voor volgende bezoeken als u een account of aparte individuele toegang tot onze aanbiedingen heeft, zodat u niet bij elk bezoek opnieuw hoeft in te loggen. De gebruikte Flash-cookies worden niet door uw browser geregistreerd, maar door uw Flash-plug-in. Bovendien gebruiken wij zogenaamde HTML5-opslagobjecten die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Deze objecten slaan de vereiste gegevens op, onafhankelijk van de browser die u gebruikt, en hebben geen automatische vervaldatum. Als u niet wilt dat Flash-cookies worden verwerkt, kunt u een geschikte add-on installeren, bijvoorbeeld voor Mozilla Firefox of de Adobe Flash Killer Cookie voor Google Chrome. U kunt het gebruik van HTML5-opslagobjecten voorkomen door de privémodus in uw browser te gebruiken.

Een lijst van de gebruikte cookies kunt u hier vinden.

 1. Uw rechten

Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u onderstaande rechten uitoefenen. Houd er rekening mee dat wanneer u een recht wilt uitoefenen, wij op grond van de AVG uw identiteit moeten vaststellen.

 • U heeft het recht om op elk moment gratis inzage te krijgen in onder andere de categorieën persoonsgegevens die wij van u verwerken en de doelen van deze verwerking. Wij zullen u dan een kopie van de verwerkte persoonsgegevens verstrekken.
 • U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren en/of aan te vullenwanneer deze verwerken onjuist, onvolledig of verouderd zijn.
 • U kunt ons verzoeken om uw persoonsgegevens te verwijderenom de volgende redenen: als deze persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld, als het verzamelen ervan onrechtmatig was, als u uw toestemming heeft ingetrokken en er geen andere geldende verwerkingsgrond is of wanneer u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en er geen prevalerende dwingende rechtsgronden zijn voor de verwerking. Indien u een verzoek tot verwijdering indient, zullen wij dit verzoek beoordelen en het verwijderen van de gegevens bevestigen, of u op de hoogte stellen van de redenen waarom dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld vanwege onze gerechtvaardigde belangen of omdat wij hier wettelijk toe worden verplicht).
 • U mag in een aantal gevallen opgesomd in de AVG vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Dit is het geval wanneer u de juistheid van de persoonsgegevens betwist, indien de verwerking van de persoonsgegevens onrechtmatig is en u de persoonsgegevens niet wil laten verwijderen, indien wij de gegevens niet meer nodig hebben voor de verwerkingsdoeleinden maar u de persoonsgegevens nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
 • Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van ons gerechtvaardigd belang, heeft u het recht om u te verzettentegen onze verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij wij gegronde redenen hebben om hier geen gehoor aan te geven. Wanneer ons belang betrekking heeft op direct marketing, zullen wij u uw verzoek onmiddellijk inwilligen.
 • Indien uw persoonsgegevens zijn verwerkt op basis van uw (expliciete) toestemming of vanwege de noodzakelijkheid voor het uitvoeren van de overeenkomst, heeft u het recht om uw persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm op te vragen en/of over te laten dragenaan een andere dienstverlener van uw keuze (‘dataportabiliteit’). Dit recht geldt niet voor mogelijke papieren dossiers.
 • Voor zover onze verwerking gebaseerd is op uw toestemming, heeft u het recht om die toestemming in te trekken.

U kunt uw rechten uitoefenen via:

 • Nederland: met betrekking tot de Nederlandse Websites kunt u voor uw vragen, opmerkingen en verzoeken per email contact opnemen met medionshop-nl@medion.com, of telefonisch op het nummer 0800 – 0201281.
 • België: met betrekking tot de Belgische Websites kunt u voor uw vragen, opmerkingen en verzoeken per email contact opnemen met medionshop-be@medion.com, of telefonisch op het nummer 0800 – 49909.

Wij zullen u op de hoogte brengen van de ontvangst van dit verzoek en uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst op reageren. Indien wij dit niet redden, zullen we u daarvan op de hoogte stellen en de termijn met twee maanden verlengen.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

In Nederland is dit:

De Autoriteit Persoonsgegevens

Postbus 93374

2509 AJ Den Haag

Tel : +31 (0)708888500

In België is dit:

De Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) 

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

Tel : +32 (0)22744800

contact@apd-gba.be

Medion behoudt zich het recht voor om haar privacy policy te allen tijde en zonder voorafgaande mededeling te wijzigen. Wijzigingen in onze privacy policy worden op de Websites bekendgemaakt. Zo bent u er altijd van op de hoogte welke gegevens wij van u verzamelen, hoe we deze gebruiken en onder welke voorwaarden.

Dit privacy beleid is voor het laatst gewijzigd op 1 januari 2023.