Algemene garantievoorwaarden

1. Algemeen

De garantie begint altijd op de dag van aankoop van het MEDION-apparaat bij MEDION of een officiële handelspartner van MEDION en heeft betrekking op materiële en productieschade die kan optreden tijdens normaal gebruik. Gerelateerd aan het aankoopbewijs van de geautoriseerde MEDION handelspartner. Bewaar het originele aankoopbewijs en de garantiekaart op een veilige plaats.
MEDION en zijn geautoriseerde servicepartner behouden zich het recht voor om een garantiereparatie of een garantiebevestiging te weigeren als dit bewijs niet kan worden geleverd.
Zorg ervoor dat uw apparaat veilig is verpakt voor transport in geval van een noodzakelijke inzending. Tenzij anders vermeld op uw garantiekaart, bent u verantwoordelijk voor de kosten van de verzending en het verzendrisico. MEDION aanvaardt geen aansprakelijkheid voor extra materialen die niet zijn inbegrepen in de oorspronkelijke leveringsomvang van het MEDION-apparaat.
Laat ons het apparaat zo gedetailleerd mogelijk achter met een foutbeschrijving. Neem contact op met de MEDION-ondersteuning om uw claims in te dienen of voor indiening. U ontvangt een referentienummer (RMA-nummer), dat u duidelijk aan de buitenkant van het pakket moet bevestigen.
Deze garantie heeft geen invloed op uw wettelijke rechten en wordt beheerst door de wetten van het land waarin de eerste aanschaf van de apparatuur door de eindgebruiker door de geautoriseerde MEDION-dealer is gedaan.

2. Omvang

In geval van een defect in uw MEDION-apparaat dat onder deze garantie valt, garandeert MEDION dat dit MEDIA-apparaat wordt gerepareerd of vervangen. De keuze tussen het repareren of vervangen van het apparaat is de verantwoordelijkheid van MEDION, voor zover MEDION kan besluiten dit te doen voor garantiereparatiedoeleinden vervangen door een gereviseerd apparaat van dezelfde kwaliteit.
Er wordt geen garantie gegeven voor batterijen of oplaadbare batterijen, hetzelfde geldt voor verbruiksartikelen. Onderdelen die bij gebruik regelmatig moeten worden vervangen, zoals Projectielamp in de projector, zelfs een pixelfout (permanent gekleurde, lichte of donkere pixel) kan in principe niet als een defect worden beschouwd. Raadpleeg de beschrijving in de handleiding van dit product voor het exacte aantal toegestane defecte pixels.
MEDION biedt geen garantie voor afbeeldingen die zijn verbrand op plasma- of LCD-apparaten als gevolg van oneigenlijk gebruik van het apparaat. Raadpleeg de beschrijving in de handleiding van dit product voor de exacte procedure voor het bedienen van uw plasma- of LCD-apparaat.
De garantie dekt geen afspeelfouten van media die in een incompatibele indeling of met ongepaste software zijn gemaakt. Als de reparatie een defect blijkt te zijn dat niet onder de garantie valt, behoudt MEDION zich het recht voor om de klant kosten in rekening te brengen in de vorm van administratiekosten en de reparatie van materialen en werkzaamheden tegen kostprijs te factureren.

3. Uitsluiting

Voor storingen en schade veroorzaakt door externe invloeden, onopzettelijke schade, oneigenlijk gebruik, wijzigingen aangebracht aan het MEDION-apparaat, wijzigingen, uitbreidingen, gebruik van onderdelen van derden, verwaarlozing, virussen of softwarefouten, onjuist transport, onjuiste verpakking of verlies bij teruggave van het apparaat naar MEDION, MEDION aanvaardt geen enkele garantie.
De garantie vervalt als de fout in de apparatuur is veroorzaakt door service of reparatie uitgevoerd door iemand anders dan MEDION of een door MEDION geautoriseerde serviceagent voor deze apparatuur. De garantie eindigt ook als de sticker of het serienummer van het apparaat of een deel van het apparaat is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt.

4. Servicecontact

Vor Einsendung des Gerätes an MEDION müssen Sie sich über das MEDION Service Portal an uns wenden, Sie haben die Möglichkeit mit uns über einen OnlineReparaturauftrag, einen Anruf oder per Kontaktformular in Kontakt zu treten . Sie erhalten insoweit weitergehende Informationen, wie Sie Ihren Garantieanspruch geltend machen können.
Die Inanspruchnahme der Hotline ist kostenpflichtig.
Die Service Hotline ersetzt auf keinen Fall eine Anwenderschulung für Soft- bzw. Hardware, das Nachschlagen im Handbuch oder die Betreuung von Fremdprodukten.
Zusätzlich bietet MEDION eine kostenpflichtige Hotline für über die Garantie hinaus gehende Anfragen.


II. BESONDERE GARANTIEBEDINGUNGEN FÜR MEDION PC, NOTEBOOK, Tablets, Smartphones UND GERÄTEN MIT NAVIGATIONSFUNKTION (PNA)

Hat eine der mitgelieferten Optionen (z.B. Speicherkarte) einen Defekt, so haben Sie auch einen Anspruch auf Reparatur oder Ersatz. Die Garantie deckt Material- und Arbeitskosten für die Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit für das betroffene MEDION Gerät.
Hardware zu Ihrem Gerät, die nicht von MEDION produziert oder vertrieben wurde, kann die Garantie zum Erlöschen bringen, wenn dadurch ein Schaden am MEDION Gerät oder den mitgelieferten Optionen entstanden ist.
Für mitgelieferte Software wird eine eingeschränkte Garantie übernommen. Dies gilt für ein vorinstalliertes Betriebssystem, aber auch für mitgelieferte Programme. Bei der von MEDION mitgelieferten Software garantiert MEDION für die Datenträger, z.B. DVDs und CD-ROMs, auf denen diese Software geliefert wird, die Freiheit von Material- und Verarbeitungsfehlern für eine Frist von 90 Tagen nach Einkauf des MEDION Gerätes von der MEDION oder einem offiziellen Handelspartner der MEDION. Bei Lieferung defekter Datenträger ersetzt MEDION die defekten Datenträger kostenfrei; darüber hinausgehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Mit Ausnahme der Garantie für die Datenträger wird jede Software ohne Mängelgewähr geliefert. MEDION sichert nicht zu, dass diese Software ohne Unterbrechungen oder fehlerfrei funktioniert oder Ihren Anforderungen genügt. Für mitgeliefertes Kartenmaterial bei Geräten mit Navigationsfunktion wird keine Garantie für die Vollständigkeit übernommen.
Bei der Reparatur des MEDION Gerätes kann es notwendig sein, alle Daten vom Gerät zu löschen. Stellen Sie vor dem Versand des Gerätes sicher, dass Sie von allen auf dem Gerät befindlichen Daten eine Sicherungskopie besitzen. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass im Falle einer Reparatur der Auslieferzustand wiederhergestellt wird. Für die Kosten einer Softwarekonfiguration, für entgangene Einnahmen, den Verlust von Daten bzw. Software oder sonstige Folgeschäden übernimmt MEDION keine Haftung.


III. BESONDERE GARANTIEBEDINGUNGEN FÜR DIE VORORT REPARATUR BZW. DEN VORORT AUSTAUSCH

Soweit sich aus der dem Gerät anliegenden Garantiekarte ein Anspruch auf Vorort Reparatur bzw. Vorort Austausch ergibt, gelten die besonderen Garantiebedingungen für die Vorort Reparatur bzw. Vorort Austausch für Ihr MEDION Gerät.
Zur Durchführung der Vorort Reparatur bzw. des Vorort Austauschs muss von Ihrer Seite Folgendes sichergestellt werden:

 • Mitarbeitern der MEDION, oder einem beauftragten Partner muss uneingeschränkter, sicherer und unverzüglicher Zugang zu den Geräten gewährt werden.
 • Telekommunikationseinrichtungen, die von Mitarbeitern von MEDION zur ordnungsgemäßen Ausführung Ihres Auftrages, für Test- und Diagnosezwecke sowie zur Fehlerbehebung benötigt werden, müssen von Ihnen auf eigene Kosten zur Verfügung gestellt werden.
 • Sie sind für die Wiederherstellung der eigenen Anwendungssoftware nach der Inanspruchnahme der Dienstleistungen durch MEDION selbst verantwortlich.
 • Sie haben alle sonstigen Maßnahmen zu ergreifen, die von MEDION zu einer ordnungsgemäßen Ausführung des Auftrags benötigt werden.
 • Sie sind für die Konfiguration und Verbindung ggf. vorhandener, externer Geräte nach der Inanspruchnahme der Dienstleistung durch MEDION selbst verantwortlich.
 • Der kostenfreie Storno-Zeitraum für die Vorort Reparatur bzw. den Vorort Austausch beträgt mind. 48 Stunden, danach müssen die uns durch den verspäteten oder nicht erfolgten Storno entstandenen Kosten in Rechnung gestellt werden.

App Gebruikersvoorwaarden

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op de levering en het gebruik van mobiele applicaties door MEDION AG ("MEDION"), Am Zehnthof 77, 45307 Essen, behoudens afwijkende en / of aanvullende voorschriften in individuele gevallen:
Reikwijdte
Door een door MEDION aangeboden applicatie te installeren en te gebruiken, accepteert de gebruiker de volgende gebruiksvoorwaarden in hun huidige versie. Tenzij anders geregeld, zijn de voorwaarden ook van toepassing op toekomstige updates of nieuwe versies van de software.
2. Onderwerp van het contract
MEDION verleent de gebruiker een eenvoudig, niet-overdraagbaar recht om de software te gebruiken, en de gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan de hierin vermelde algemene voorwaarden. Aanvullende gebruiksvoorwaarden of beperkingen kunnen voortvloeien uit de algemene voorwaarden voor de eindgebruiker van de specifieke app store waardoor de software wordt aangeboden.

MEDION kan de gebruiker ook meldingen geven via elektronische communicatiediensten (bijv. Pushberichten, e-mail, sms) als onderdeel van de uitvoering van de applicatie. Deze kunnen algemene informatie bevatten (bijvoorbeeld over beschikbare updates), maar ook gebruikersspecifieke berichten (bijvoorbeeld waarschuwingen, herinneringen, aanbevelingen).

Voor gratis aangeboden apps behoudt Medion zich het recht voor de ontwikkelings- en onderhoudskosten te herfinancieren door advertenties op te nemen (met name in de vorm van inserts). Dit geldt ook voor toepassingen die worden aangeboden als een gratis extra functie in hardwareproducten die worden verkocht door MEDION.
3. Leeftijdsbeperking
Het gebruik van de software is alleen toegestaan voor personen vanaf 16 jaar. Tot de leeftijd van 18 jaar is de toestemming van een ouder of voogd vereist om de app te gebruiken en akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden.
4. Technische gebruiksvereisten / update
Om de software te gebruiken, heeft de gebruiker een compatibel apparaat nodig die voldoet aan de geldige systeem- en compatibiliteitsvereisten voor de respectieve softwareversie. De naleving van de technische gebruiksvereisten is de exclusieve verantwoordelijkheid van de gebruiker.

De app kan automatisch software-updates downloaden en installeren om eventuele bugs (zogenaamde patches of bugfixes) te repareren. De functionaliteit en de omvang van de prestaties worden meestal niet gewijzigd door dergelijke updates.
5. Garantie / aansprakelijkheid.
Voor gratis apps garandeert MEDION geen goede werking en permanente beschikbaarheid van de applicatie. Elke compensatieverplichting van MEDION AG en haar uitvoerende organen, werknemers en plaatsvervangende agenten van of in verband met het aanbieden van gratis apps, om welke juridische reden dan ook, is, voor zover wettelijk toegestaan , beperkt tot gevallen van opzet of grove nalatigheid.

Voor betaalde apps en app-functies die worden aangeboden en / of gepromoot als een productfunctie van hardwareproducten die worden verkocht door MEDION, worden de garantievoorwaarden beheerst door de voorwaarden en bepalingen dat de app wordt getest en waarvan de functies worden vermeld. Aan de andere kant kan geen garantie worden gegeven voor de geschiktheid van de app met betrekking tot het door de gebruiker beoogde gebruik. De aansprakelijkheid voor schade als gevolg van letsel aan leven, ledematen of gezondheid, alsmede als gevolg van de schending van essentiële contractuele verplichtingen en aansprakelijkheid in overeenstemming met de wet op productaansprakelijkheid is niet beperkt. Overigens is de plicht om schadevergoeding te betalen ook beperkt tot opzet en grove nalatigheid.
6. Slotbepalingen
MEDION behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen als dit om objectieve redenen nodig is (bijv. Wijziging van de juridische situatie of jurisdictie). MEDION zal in dit geval tijdig over de wijziging informeren en de gebruiker informeren. Verzoek goedkeuring.
Het verdere gebruik van de app kan afhankelijk worden gemaakt van de toestemming.
Indien afzonderlijke bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden niet effectief zijn of worden, blijft de geldigheid van de overige bepalingen onaangetast. De ineffectieve of nietige bepaling wordt vervangen door een bepaling die het economische doel van de ongeldige of nietige bepaling zo dicht mogelijk benadert.

De Europese Commissie biedt een online platform voor geschillenbeslechting (OS), beschikbaar op http://ec.europa.eu/consumers/odr/ http: vind //ec.europa.eu/consumers/odr/ . MEDION is niet verplicht om deel te nemen aan een geschillenregeling.

Afdruk

MEDION AG
Am Zehnthof 77
45307 Essen

Rechtbank van Essen HRB 13274
USt.-Ident.-Nr.: DE 812543382

Vertegenwoordigd door de raad van bestuur:
De heer Gerd Brachmann (voorzitter)
De heer Christian Eigen (vice-voorzitter)

Telefoon +49 (0) 201 83 83 - 0
unternehmen@medion.com

MEDION App Privacyverklaring (vanaf september 2018)

We nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus en willen dat u zich veilig voelt bij het gebruik van onze app en onze producten. De bescherming van uw privacy bij de verwerking van persoonlijke gegevens is een grote zorg voor MEDION, die we ook in al onze bedrijfsprocessen overwegen.
Beginsel
Persoonlijke gegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt in strikte overeenstemming met wettelijke vereisten en te goeder trouw. Voor zover mogelijk ontwerpen we onze bedrijfsprocessen zodanig dat bij de ontwikkeling van de producten en het serviceaanbod al rekening wordt gehouden met de vereisten voor gegevensbescherming en dat persoonlijke gegevens zo worden geanonimiseerd dat de betrokkene niet of niet langer kan worden geïdentificeerd, als daarmee het overeengekomen doel niet in gevaar komt.
Gebruikte bronnen en gegevens
Daarnaast verwerken we persoonlijk identificeerbare informatie die we legitiem verkrijgen van openbaar beschikbare bronnen, of die gerechtigd zijn om ons door andere derde partijen te verstrekken, voor zover deze informatie noodzakelijk is voor het verstrekken van de relevante informatie voor diensten en binnen het overeengekomen doel.

Wij slaan uw gegevens op, die nodig zijn voor de verwerking van uw bestelling, het gebruik van onze producten of het verlenen van diensten, bijvoorbeeld reparaties, en - indien door u geselecteerd - om de betalingen te verwerken. Dit zijn persoonlijke gegevens zoals uw adresgegevens, de geboortedatum (voor transacties met leeftijdsverificatie) en gegevens die vereist zijn voor bepaalde betaalmethoden. De respectieve bestelgegevens (artikel, hoeveelheid, prijs etc.) worden toegewezen aan uw adresgegevens.
Doel van de verwerking en wettelijke basis
De verwerking van uw persoonsgegevens vindt plaats in overeenstemming met de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (DSGVO) en de Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens:

Voor de nakoming van contractuele verplichtingen (artikel 6, lid 1, onder b) AVG):

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats in het kader van de handel in producten en diensten op het gebied van consumentenelektronica. De doeleinden van gegevensverwerking zijn voornamelijk gebaseerd op het specifieke product (bijvoorbeeld fysiek of digitaal) en de toepassingen ervan. Verdere details over de gegevensverwerkingsdoeleinden zijn te vinden in de contractdocumenten, de bedieningsinstructies en de algemene voorwaarden.

In het kader van een belangenafweging (artikel 6, lid 1, onder f), AVG):

Indien nodig verwerken wij uw gegevens buiten de feitelijke uitvoering van het contract ter bescherming van legitieme belangen van ons of van derden. Dit omvat de beoordeling en optimalisatie van vereistenanalyseprocedures voor directe klantbenadering, reclame of marktonderzoek, voor zover u geen bezwaar heeft gemaakt tegen het gebruik van uw gegevens, de bewering van juridische claims en verdediging in juridische geschillen, waardoor IT-beveiliging en de IT-activiteiten van MEDION, het voorkomen en onderzoeken van strafbare feiten en de maatregelen voor het bedrijfsbeheer en de verdere ontwikkeling van diensten en producten.

Op basis van uw toestemming (artikel 6, lid 1, een AVG):

Voor zover wij uw toestemming hebben gegeven voor de verwerking van persoonlijke gegevens voor specifieke doeleinden (bijvoorbeeld openbaarmaking van gegevens binnen de Groep, evaluatie van gegevens voor marketingdoeleinden), is de wettigheid van deze verwerking gebaseerd op uw toestemming. De gegeven toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Dit is ook van toepassing op de intrekking van toestemmingsverklaringen die aan ons zijn afgegeven vóór de geldigheid van de AVG, dwz vóór 25.05.2018. De intrekking van toestemming heeft geen invloed op de wettigheid van de verwerkte gegevens tot de intrekking.

Vanwege wettelijke vereisten (artikel 6 lid 1 c DSGVO) of in het algemeen belang (artikel 6 lid 1 e DSGVO):

Deze omvatten bijvoorbeeld de identiteits- en leeftijdscheck of het voldoen aan belastingcontrole- en rapportageverplichtingen. Tenzij hieronder expliciet in detail beschreven, worden er geen persoonlijke gegevens verwerkt bij het gebruik van deze app; die niet wordt opgeslagen of gewijzigd of bekendgemaakt aan derden.
App machtingen
Om u de functionaliteit van de app te bieden, moet de app toegang hebben tot verschillende functies en gegevens op uw mobiele apparaat, en het is noodzakelijk dat u de app geselecteerde toegangsmachtigingen geeft, anders werkt de app om technische redenen niet. Voordat u de app voor het eerst gebruikt, verwijzen we u expliciet naar de gevraagde toegangsmachtigingen, waarvan de meeste de volgende zijn:
Locatie: Deze toestemming is vereist om uw huidige locatiegebaseerde servicelocatie te bepalen. Met deze toestemming kan uw smartphone uw GPS-gegevens, Wi-Fi-ID's en / of Bluetooth gebruiken voor de locatie, afhankelijk van wat u hebt ingeschakeld.

Adresboek: Deze toestemming ondersteunt de selectie van de te informeren contacten voor de gebruiker en biedt de mogelijkheid om in de contactgegevens naar de overeenkomstige personen te zoeken en deze te selecteren. Om dit mogelijk te maken, heeft de app de toestemming 'Contacten' nodig om toegang te krijgen tot de contactgegevens.

WLAN-verbindingsinformatie: Voor deze toestemming is toegang tot de WLAN-status vereist om de gebruiker automatisch te informeren als er een verbinding met internet is en om hem te informeren dat hij naar 'offline' controle kan schakelen als de internetverbinding niet tot stand is gebracht kan worden. U moet de status van het netwerk opvragen en naar WLAN-verbindingen / thuisnetwerken zoeken.

Push-notificaties: Pushmeldingen zijn berichten die de app naar uw apparaat verzendt en geeft er prioriteit aan. Deze app gebruikt out-of-box pushmeldingen, zolang de gebruiker toestemming heeft gegeven voor de installatie van de app of het eerste gebruik. Het ontvangst van pushmeldingen kan op elk moment worden gedeactiveerd in de instellingen van het apparaat.

Gebruikersgedrag: In het kader van de wettelijke voorschriften maken wij, of door ons in opdracht gegeven bedrijven, gebruiksprofielen onder een pseudoniem. Deze kunnen worden geëvalueerd voor reclame en marktonderzoek of voor het op behoeften gebaseerde ontwerp van de app. Een directe conclusie voor de gebruiker is niet mogelijk. Een koppeling van de profielgegevens met verdere informatie over de gebruiker vindt niet plaats.

Loggegevens: Met deze toestemming kunt u automatisch loggegevens opslaan, zoals de informatie die uw browser verzendt wanneer u een website bezoekt, of die uw mobiele app verzendt wanneer u deze gebruikt. Deze loggegevens kunnen uw IP-adres, het adres van de bezochte websites, het type en de instellingen van de browser, de datum en tijd van uw verzoek en cookies omvatten. Cookies zijn kleine tekstbestanden die van het mobiele apparaat worden genomen telkens wanneer u een MEDION-website bezoekt. MEDION gebruikt cookies om de voorkeuren van gebruikers te volgen en hun website dienovereenkomstig te optimaliseren. Cookies helpen MEDION bij het identificeren van bijzonder populaire delen van onze website. Op deze manier kunnen we de inhoud van onze websites beter afstemmen op de behoeften van onze gebruikers en onze website verbeteren. Cookies kunnen worden gebruikt om te bepalen of uw computer ooit is verbonden met onze websites. De cookies kunnen uw computer identificeren, maar hebben geen betrekking op uw persoon.

Apparaatinformatie: Naast historische gegevens kan MEDION ook informatie verzamelen over het apparaat dat de app gebruikt. Deze omvatten apparaattype, besturingssysteem, apparaatinstellingen, unieke apparaat-ID's en crashgegevens. Of sommige, of al deze informatie wordt verzameld, is afhankelijk van het gebruikte apparaattype en de bijbehorende instellingen. Hiermee kunnen foutmeldingen en systeemcrashes worden geanalyseerd om de toekomstige werking te verbeteren. Persoonlijke gegevens zijn niet nodig en worden niet vastgelegd.

Apparaatfuncties: Om het apparaat en zijn functionaliteit te verifiëren met de Hardware Diagnostic Test, heeft MEDION bijvoorbeeld uw toestemming nodig voor testdoeleinden. Om toegang te krijgen tot afbeeldingsgegevens, camera en microfoon. Dit is de enige manier waarop MEDION u snelle ondersteuning voor technische problemen kan bieden. Persoonlijke gegevens zijn niet nodig en worden niet vastgelegd.

Sociale media: Wanneer u verbinding maakt met deze APP via sites van derden op sociale media (zoals Facebook, Twitter, Instagram of Google+), gaat u akkoord met de rechten die daar onder uw persoonlijke account zijn ingesteld. MEDION krijgt geen toegang tot de persoonlijke gegevens die u daar hebt opgeslagen.
Gegevensoverdracht naar derde landen of naar internationale organisaties
Een gegevensoverdracht naar kantoren in landen buiten de Europese Unie (zogenaamde derde landen) vindt voor zover plaats

 • het is vereist om uw bestellingen uit te voeren,
 • het is wettelijk vereist of
 • u hebt ons uw toestemming gegeven.
Bovendien draagt MEDION geen persoonlijke gegevens over aan derde landen of internationale organisaties. MEDION gebruikt echter serviceproviders voor bepaalde bestellingen die ook gebruikmaken van serviceproviders die hun hoofdkantoor, moederbedrijf of datacenters in een derde land kunnen hebben.

Volgens artikel 45 AVG is de overdracht toegestaan als de Europese Commissie heeft besloten dat er in een derde land een passend beschermingsniveau bestaat. Als een dergelijke beslissing niet is genomen, mag MEDION of de dienstverlener alleen persoonsgegevens doorgeven aan een derde land of aan een internationale organisatie, op voorwaarde dat passende waarborgen worden geboden (bijvoorbeeld standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die door de Commissie of de toezichthoudende autoriteit in een specifiek land worden verstrekt) Procedure) en afdwingbare rechten en effectieve rechtsmiddelen zullen beschikbaar zijn.

MEDION heeft met deze dienstverleners contracten gesloten voor orderverwerking, die bepalen dat hun gegevens altijd moeten worden gebruikt in overeenstemming met de Europese normen voor gegevensbescherming.
Bewaartermijnen
MEDION verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens zolang dit nodig is om aan onze contractuele en wettelijke verplichtingen te voldoen.

Als de gegevens niet langer nodig zijn voor de nakoming van contractuele of wettelijke verplichtingen, worden ze regelmatig verwijderd, tenzij hun tijdelijke verwerking noodzakelijk is voor de volgende doeleinden: Bewaring van bewijsmateriaal in het kader van de wettelijke beperkingsbepalingen. Volgens §§ 195 ev van het Burgerlijk Wetboek (BGB) kunnen deze verjaringstermijnen maximaal 30 jaar bedragen, waarbij de normale verjaringstermijn drie jaar is.
Verder omvat dit de nakoming van commerciële en fiscale bewaarverplichtingen onder het Duitse Handelswetboek (HGB) of het Belastingwetboek (AO); de in de bovengenoemde wetten gespecificeerde opslag- en / of documentatieperioden bedragen twee tot tien jaar.
Aangetaste rechten
Elke persoon die wordt getroffen door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht op:

 • Informatie (artikel 15 AVG),li>
 • Corrigendum (artikel 16 van de AVG),
 • Schrapping (artikel 17 AVG),
 • Beperking van de verwerking (art. 18 AVG),
 • Overdraagbaarheid van gegevens (artikel 20 AVG) en
 • Bezwaar (artikel 21 AVG).
Met het informatierecht en met het annuleringsrecht zijn echter beperkingen van toepassing na de §§ 34 en 35 BDSG. Bovendien bestaat er een recht van beroep bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (artikel 77 DSGVO in samenhang met artikel 19 BDSG). Voor MEDION is dit de staatscommissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie Noord-Rijnland-Westfalen, postbus 20 04 44, 40102 Düsseldorf.
https://www.ldi.nrw.de/metanavi_Kontakt/index.php

U kunt uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens op elk moment intrekken. Dit is ook van toepassing op de intrekking van toestemmingsverklaringen die ons zijn gegeven vóór de geldigheid van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (DSGVO), dat wil zeggen vóór 25.05.2018. Houd er rekening mee dat de intrekking alleen voor de toekomst werkt. De verwerking die plaatsvond vóór de intrekking wordt niet beïnvloed.
Plicht om gegevens te verstrekken
Als onderdeel van onze zakelijke relatie, moet u de persoonlijke informatie verstrekken die nodig is om een zakelijke relatie aan te gaan en uit te voeren en de bijbehorende contractuele verplichtingen na te komen, anders zijn we wettelijk verplicht deze te verzamelen.

Zonder deze gegevens kunnen we over het algemeen het contract met u niet sluiten of uitvoeren.
Geautomatiseerde besluitvorming
In principe gebruiken we geen volledig geautomatiseerde besluitvorming op basis van artikel 22 DSGVO om de zakelijke relatie te rechtvaardigen en te implementeren. Als we deze procedures in individuele gevallen gebruiken, zullen we u hierover afzonderlijk informeren, als dit wettelijk verplicht is.
profilering
We verwerken uw gegevens soms automatisch om bepaalde persoonlijke aspecten te evalueren (profilering). We gebruiken profilering om u bijvoorbeeld gericht informeren over producten en diensten of we gebruiken evaluatiehulpmiddelen. Deze maken op behoeften gebaseerde communicatie en reclame mogelijk, inclusief markt- en opinieonderzoek.
Informatie over uw recht van bezwaar volgens artikel 21 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Zaakgerelateerd oppositierecht

U hebt het recht om, om redenen van uw eigen specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens op grond van artikel 6 (1) (c) van de AVG (gegevensverwerking in het algemeen belang); dit geldt ook voor een profilering op basis van deze bepaling in de zin van artikel 4 nr. 4 AVG.

Wanneer u bezwaar maakt, zullen we uw persoonlijke gegevens niet langer verwerken, tenzij we dwingende legitieme redenen voor verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking is bedoeld om juridische claims af te dwingen, na te streven of te verdedigen.

Recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking voor direct

In individuele gevallen verwerken wij uw persoonlijke gegevens om direct mail te beheren. U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens ten behoeve van dergelijke advertenties;
dit geldt ook voor profilering voor zover het verband houdt met dergelijke direct mail.

Als u bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct marketingdoeleinden, zullen wij uw persoonlijke gegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken.

Het bezwaar kan vormvrij zijn en moet zo veel mogelijk worden gericht aan:

MEDION AG
Data Privacy
Am Zehnthof 77
45307 Essen, Deutschland

Verantwortliche Stelle ist die MEDION AG, Am Zehnthof 77, 45307 Essen. Den betrieblichen Datenschutz erreichen Sie auch über die E-Mail:
datenschutz@medion.com