PRIVACYVERKLARING VAN ALDI FOTOSERVICE

Verklaring gegevensbescherming voor ALDI FOTOSERVICE en MEDION (versie maart 2019)

ALDI FOTOSERVICE is blij met uw bezoek aan deze internetsite, uw belangstelling voor de producten en diensten van ALDI FOTOSERVICE. Dienstverlener (provider) en verantwoordelijke volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU-AVG) is MEDION, verder “ALDI FOTOSERVICE/ MEDION”. Wij nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens bijzonder serieus en willen graag dat u zich bij het gebruik van onze homepage en van onze producten veilig voelt. Voor ALDI FOTOSERVICE/Medion is de bescherming van de privésfeer bij het verwerken van persoonlijke gegevens een belangrijk centraal thema, en dit geldt binnen al onze bedrijfsprocessen. Wij zorgen voor de bescherming van de gegevens die bij uw bezoek aan de ALDI FOTOSERVICE/ MEDION-internetsite door ons zijn verzameld, verwerkt en gebruikt. Daarnaast zijn we bij alle vragen aangaande de gegevensbescherming bij ALDI FOTOSERVICE/ MEDION graag uw contactpersoon, we registreren uw opmerkingen en streven ernaar deze zo snel mogelijke af te handelen. De verklaring kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt. Lees deze daarom regelmatig opnieuw door. In de laatste regel van de onderstaande verklaring staat wanneer deze voor het laatst is bijgewerkt.

1. Principes

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en te goeder trouw verzameld, verwerkt en gebruikt. Voor zover mogelijk geven we onze bedrijfsprocessen zodanig vorm dat bij de ontwikkeling van de producten en het aanbod aan dienstverlening al rekening gehouden wordt met de vereisten aangaande de gegevensbescherming en dat persoonsgegevens zodanig geanonimiseerd worden, dat de betrokken persoon niet of niet meer geïdentificeerd kan worden wanneer daardoor de overeengekomen doel niet in gevaar gebracht wordt. ALDI FOTOSERVICE/ MEDION gebruikt uw persoonsgegevens voor het technische beheer en de verdere ontwikkeling van deze internetsite, voor het beheer van klanten, gebruikers en marketing, om u te informeren over onze diensten en producten en voor andere nauwkeurig gedefinieerde doelen.

Beeldgegevens

Uw beeldgegevens worden voor het aanmaken van fotoproducten automatisch gedurende 60 dagen opgeslagen. Bij elke bewerking van de opgeslagen projecten wordt de opslagduur van de gegevens met 30 dagen verlengd. Uw beeldgegevens (projecten) kunt u op elk moment uit de projectopslag verwijderen. Bovendien stelt ALDI FOTOSERVICE/MEDION u desgevraagd online opslagruimte te beschikking die u als optie kunt gebruiken om de vormgeving van gekozen producten gedurende langere tijd op te slaan. U kunt op elk moment via uw online-toegang en met uw toegangswachtwoord uw vormgevingsprojecten uit het online geheugen (online projectopslag) verwijderen. De van u verzamelde gegevens worden uitsluitend in Duitsland verwerkt.

2. Gebruikte bronnen en gegevens

In het kader van onze zakelijke relatie verwerken we persoonsgegevens die we rechtstreeks van u hebben verkregen. Daarnaast verwerken we persoonsgegevens die we op toegestane wijze hebben verkregen uit openbaar toegankelijke bronnen of die aan ons worden doorgegeven door bevoegde andere derden, voor zover deze gegevens voor het leveren van de betreffende diensten en in het kader van het overeengekomen gebruiksdoel vereist zijn.

We slaan de gegevens op die nodig zijn voor de afhandeling van uw bestelling, het maken van fotoproducten, het gebruiken van onze producten of het leveren van diensten, bijvoorbeeld reparaties, en – als u daarvoor heeft gekozen - voor de afhandeling van betalingen. Dit zijn persoonsgegevens zoals uw adresgegevens, uw geboortedatum (als uw leeftijd gecontroleerd moet worden), beeldgegevens en de voor bepaalde betaalwijzen benodigde gegevens. Aan uw adresgegevens worden de resp. bestelgegevens (artikelen, hoeveelheden, prijs, etc.) toegevoegd. In de meeste gevallen is ALDI FOTOSERVICE/ MEDION al wettelijk verplicht om deze gegevens te verzamelen (bijvoorbeeld bij de leeftijdcontrole volgens het Jugendschutzgesetz (wetten ter bescherming van kinderen) of de belastingwetgeving).

3. Doel van de verwerking en rechtsgrondslagen

De verwerking van uw persoonsgegevens verloopt conform de bepalingen van de Europese algemene verordening gegevensbescherming (AVG)en aanvullende nationale wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Voor het voldoen aan overeenkomstverplichtingen (art. 6 lid 1 b AVG):

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats in het kader van de handel met producten die in opdracht van de klant worden bedrukt resp. belicht inclusief de daarbij behorende dienstverlening. De doelen van de gegevensverwerking zijn in eerste instantie gericht op het concrete product (bv. fysiek of digitaal) en de toepassingsmogelijkheden ervan of op een aan ons gegeven opdracht (bv. de fabricage van een fotoboek). Verdere details over de doelen van de gegevensverwerking staan in de overeenkomstdocumenten, de handleiding en de handelsvoorwaarden of gebruiksvoorwaarden.

In het kader van de afweging van belangen (art. 6 lid1 f AVG):

Voor zover vereist verwerken we uw gegevens, behalve voor het eigenlijke voldoen aan de overeenkomst, voor de bescherming van gerechtvaardigde belangen van ons of van derden. Daaronder vallen de controle en optimalisatie van procedures voor de analyse van de behoeften met als doel directe benadering van klanten, reclame of markt- en opinieonderzoek, voor zover u geen bezwaar heeft tegen het gebruik daarvoor van uw gegevens, het aanhangig maken van juridische claims en de verdediging bij juridische conflicten, het waarborgen van de IT-veiligheid en het IT-bedrijf van ALDI FOTOSERVICE/ MEDION, het voorkomen en oplossen van misdrijven op basis van een verordening door of namens de overheid en de maatregelen voor het bedrijfsmanagement en de verdere ontwikkeling van diensten en producten van ALDI FOTOSERVICE/MEDION.

Op basis van uw toestemming (art. 6 lid1 a AVG):

Voor zover wij beschikken over uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens voor bepaalde doelen (bv.het doorgeven van gegevens binnen het concern, de evaluatie van gegevens voor marketingdoeleinden) vindt de rechtmatigheid van deze verwerking plaats op basis van uw toestemming De gegeven toestemming kan op elk moment worden herroepen. Dit geldt ook voor het herroepen van toestemmingsverklaringen die zijn afgegeven voordat de AVG van kracht werd, dus vóór 25/05/2018. Het herroepen van de toestemming is niet van invloed op de rechtmatigheid van de tot aan de herroeping verwerkte gegevens.

Op basis van wettelijke bepalingen (art. 6 lid1 c AVG) of in het algemene belang (art. 6 lid1 e AVG):

Hiertoe behoren bijvoorbeeld de identiteits- en leeftijdscontrole of het uitvoeren van belastingtechnische controle- en aangifteverplichtingen. Voor zover onderstaand niet specifiek aangegeven worden bij het gebruik van deze internetsite in principe geen persoonsgegevens verwerkt; dat wil zeggen, niet opgeslagen of gewijzigd of aan derden doorgegeven.

4. Doorgeven van gegevens aan derde landen of aan internationale organisaties

Het doorgeven van gegevens aan plaatsen in landen buiten de Europese Unie (zgn. derde landen) vindt plaats voor zover dat voor de uitvoering van uw opdrachten nodig is, wettelijk verplicht is of u ons daarvoor uw toestemming heeft gegeven. Bovendien geeft ALDI FOTOSERVICE/ MEDION geen persoonsgegevens door aan plaatsen in derde landen of internationale organisaties. Wel maakt ALDI FOTOSERVICE/ MEDION voor bepaalde opdrachten gebruik van dienstverleners die eveneens gebruikmaken van derde dienstverleners die hun hoofdvestiging, het moederbedrijf of computercentra in een derde land kunnen hebben. Volgens art. 45 AVG is het doorgeven toegestaan als de Europese Commissie heeft besloten dat in een derde land een gepast niveau van bescherming bestaat. Als een dergelijke beslissing niet genomen is mogen ALDI FOTOSERVICE/ MEDION of de dienstverlener persoonsgegevens alleen doorgeven aan een derde land of aan een internationale organisatie voor zover er voorzien is in passende garanties (bv.standaard gegevensbeschermingsclausules, die door de Commissie of de toezichthoudende instantie in een bepaalde procedure zijn geaccepteerd) en er uitvoerbare rechten en effectieve beroepsmogelijkheden bestaan. ALDI FOTOSERVICE/ MEDION heeft met deze dienstverleners overeenkomsten afgesloten via de zgn opdrachtverwerking die regelen dat met de overeenkomstpartners altijd grondbeginselen over de bescherming van gegevens worden aangehouden, waarbij het Europese niveau van gegevensbescherming in acht wordt genomen.

5. Bewaartermijnen

ALDI FOTOSERVICE/ MEDION verwerkt uw persoonsgegevens en slaat deze op zolang dit voor de uitvoering van onze overeenkomstverplichtingen en wettelijke verplichtingen nodig is. Als de gegevens niet meer nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst of vanwege wettelijke verplichtingen, dan worden deze regelmatig verwijderd, tenzij de – tijdelijke – verdere verwerking vereist is voor te volgende doelen: Behoud van bewijsmiddelen in het kader van de wettelijke verjaringsbepalingen. Volgens de §§ 195 e.v. van het burgerlijk wetboek (BGB) kunnen deze verjaringstermijnen tot 30 jaar duren, waarbij de regelmatige verjaringstermijn drie jaar bedraagt. Verder behoort daartoe de uitvoering van handels- en belastingtechnische bewaarverplichtingen volgens het Handelsgesetzbuch (HGB) of Abgabenordnung (AO). De in de hiervoor genoemde wetten bepaalde termijnen voor bewaren resp. documentatie bedragen twee tot tien jaar.

Beeldgegevens

Uw beeldgegevens worden voor het aanmaken van fotoproducten automatisch gedurende 60 dagen opgeslagen. Bij elke bewerking van de opgeslagen projecten wordt de opslagduur van de gegevens met 30 dagen verlengd. Uw beeldgegevens (projecten) kunt u op elk moment uit de projectopslag verwijderen. Bovendien stelt ALDI FOTOSERVICE/MEDION u desgevraagd online opslagruimte te beschikking die u als optie kunt gebruiken om de vormgeving van gekozen producten gedurende langere tijd op te slaan. U kunt op elk moment via uw online-toegang en met uw toegangswachtwoord uw vormgevingsprojecten uit het online geheugen (online projectopslag) verwijderen. De van u verzamelde gegevens worden uitsluitend in Duitsland verwerkt.

6. Rechten van betrokkenen

Elke persoon van wie de persoonsgegevens worden verwerkt heeft recht op:

Bovendien bestaat het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie (art. 77 AVG). Voor ALDI FOTOSERVICE/ MEDION is dit de Autoriteit Persoonsgegevens, Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag

7. Verplichting tot de beschikbaarstelling van gegevens

In het kader van onze handelsrelatie moet u die persoonsgegevens beschikbaar stellen die voor het beginnen en uitvoeren van een handelsrelatie en de uitvoering van de daarmee verbonden contractuele verplichtingen nodig zijn of tot het verzamelen waarvan we wettelijk verplicht zijn. Zonder deze gegevens zullen we gewoonlijk niet in staat zijn de overeenkomst met u af te sluiten of uit te voeren of komt de uitvoering van uw wettelijke rechten (bv. garanties en vrijwaringen) in gevaar.

8. Geautomatiseerde besluitvorming en profiling

Voor de motivering en uitvoering van de handelsrelatie gebruiken we in principe geen volautomatische besluitvorming volgens art. 22 AVG. Wanneer in specifieke gevallen wel gebruikmaken van deze procedures, zullen wij u hierover afzonderlijk informeren, voor zover dit wettelijk is voorgeschreven. We verwerken uw gegevens gedeeltelijk automatisch met het doel om bepaalde persoonlijke aspecten te analyseren (profiling). We maken bijvoorbeeld gebruik van profiling om u gericht te kunnen informeren over producten en diensten of we gebruiken analyse-instrumenten. Dit maakt een op de vraag afgestemde communicatie en reclame mogelijk, inclusief markt- en opinieonderzoek.

9. Verzamelen van persoonsgegevens bij bezoek aan onze internetsite

Bij uitsluitend informatief gebruik van de internetsite, het zogenaamde bekijken, dus als u zich niet registreert of ons op andere wijze gegevens doorgeeft, verzamelen we alleen de persoonsgegevens die uw browser aan onze server doorgeeft. Als u onze internetsite bekijkt verzamelen we daarom de volgende gegevens die voor ons technisch nodig zijn om u onze internetsite te laten zien en de stabiliteit en veiligheid te waarborgen (rechtsgrondslag is art. 6 lid1 S. 1 lit. f AVG):

Naast de hierboven genoemde gegevens worden bij uw gebruik van onze internetsite cookies op uw computer opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die via de gebruikte browser op de harde schijf worden opgeslagen en waardoor degene die de cookie laat plaatsen (in dit geval wij), bepaalde informatie krijgt. Dit dient bijvoorbeeld voor de prestatie-analyse van de internetpagina door cookies die helpen om onze internetpagina te verbeteren, doordat ze ons overzichtsstatistieken leveren over het aantal bezoekers van een pagina, welke delen van een pagina het meest bekeken worden en de stad of de plaats van vestiging van de gebruiker. Deze kunnen worden geïnstalleerd door een door ons ingeschakelde externe analyseaanbieder. Deze cookies identificeren u niet persoonlijk. Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen op uw computer installeren. Ze dienen er alleen voor om het internetaanbod als geheel gebruikersvriendelijker en effectiever te maken. Daarbij gebruikt ALDI FOTOSERVICE/ MEDION de volgende soorten cookies: Tijdelijke cookies en permanente cookies.

Tijdelijke cookies worden automatisch verwijderd als u uw browser sluit. Hieronder vallen met name de sessie-cookies. Deze slaan een zgn. sessie-id op, waarmee verschillende aanvragen van uw browser aan de gemeenschappelijke sessie kunnen worden toegewezen. Daardoor kan uw computer worden herkend als u weer naar onze internetsite gaat. De sessie-cookies worden verwijderd als u uitlogt of uw browser sluit.

Permanente cookies worden automatisch na een opgegeven duur verwijderd en deze duur kan per cookie wisselen. U kunt de cookies op elk moment verwijderen in de veiligheidsinstellingen van uw browser.

U kunt uw browserinstelling naar eigen wensenvoorkeur configureren en bv. het accepteren van Third-Party-cookies of alle cookies weigeren. Wij wijzen u er op dat u dan mogelijk niet alle functies van deze internetsite kunt gebruiken. De meeste browsers hebben verschillende mogelijkheden ter bescherming van de privésfeer. U kunt bv.eerste aanbieders van cookies toestaan, maar cookies van derden weigeren of steeds een bericht vragen als een internetpagina een cookie wil installeren. Een dergelijke uitschakeling van cookies leidt ertoe dat het plaatsen van nieuwe cookies niet mogelijk is. Dit voorkomt echter niet dat eerder geplaatste cookies toch verder op uw apparaat actief blijven totdat u alle cookies in uw browserinstellingen heeft verwijderd. De handleiding voor het beheer van cookies binnen uw browser vindt u gewoonlijk in de Help-functie van de browser of in de handleiding van uw smartphone of van het gebruikte vaste of mobiele product met internettoegang.

Daarnaast gebruiken we cookies om u bij volgende bezoeken te kunnen identificeren als u een account heeft of een afzonderlijke individuele toegang heeft tot onze aanbiedingen. Zo niet, dan moet u zich voor elk bezoek opnieuw aanmelden. De gebruikte Flash-cookies worden niet door uw browser geregistreerd maar door uw Flash-plug-in. Daarnaast gebruiken we HTML5 storage objects die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Deze objecten slaan de noodzakelijke gegevens onafhankelijk van uw gebruikte browser op en hebben geen automatische einddatum. Als u geen verwerking van de Flash-cookies wilt moet u een daarvoor passende addon installeren, bijvoorbeeld voor Mozilla Firefox (https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/clear-flash-cookies/) of de Adobe-Flash-Killer-Cookie voor Google Chrome. Het gebruik van HTML5 storage objects kunt u voorkomen door uw browser in de privé-modus te gebruiken.

Overzicht en beschrijving van de door ons gebruikte cookies

Op deze website worden door onze hieronder genoemde partners verschillende gegevens voor het sturen van advertentie-invoegingen (= meetgegevens) gemeten. Hierbij wordt onder ander de frequentie van het gebruik van verschillende onderwerpen met betrekking tot de website opgeslagen en er worden voor reclame relevante doelgroepen geïdentificeerd aan de hand van sociaal-demografische kenmerken en productinteresse. Er worden uitsluitend de statistische patronen verwerkt die naar voren komen uit het gebruik van online reclame en de redactionele inhoud. De informatie over uw gebruik van internet kan hierbij ook over verschillende pagina's worden gebruikt om een grove schatting te maken welke reclameboodschappen mogelijk voor u interessant kunnen zijn.

U heeft het recht om op elk moment het opnemen van meetgegevens door onze partners te blokkeren door gebruik te maken van de hieronder genoemde mogelijkheid van bezwaar (opt-out).

Naam van de cookieSoort cookieDoelCookie-Looptijd
AditionTracking & AnalyticsDe code van de aanbieder dient voor de evaluatie en optimalisatie van de ALDI FOTOSERVICE online-campagnes.
Opt-Out Link: www.adition.com/en/privacy/
1 jaar
CriteoRetargetingDe code van de aanbieder dient voor de markering en demarkering van gebruikers in de ALDI FOTOSERVICE onlineshop voor de reclametechnische re-adressering buiten de ALDI FOTOSERVICE online-shop.
Opt-Out Link: info.criteo.com/#/cookiecontrol/
13 maanden

Webtrekk

1.1. Wij maken op grond van een gerechtvaardigd belang (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisatie en rendabele exploitatie van ons online aanbod in de zin van artikel 6 par. 1 sub. f. EU-AVG) gebruik van de marketingdiensten (in het kort "Webtrekk-diensten”) van Webtrekk GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlin ("Webtrekk").
1.2. Webtrekk is zakelijk gevestigd in Duitsland. De onderneming is daarmee onderworpen aan de Duitse en de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming. Het bedrijf is op het gebied van Web Controlling in Duitsland gecertificeerd nadat de gegevensverwerking is gecontroleerd op naleving van de wetgeving op het gebied van gegevensbescherming en gegevensveiligheid.
1.3. Webtrekk stelt, wanneer u hiertegen geen bezwaar maakt, ten behoeve van reclame, marktonderzoek of in verband met bestaande vraag naar offertes, geanonimiseerde gebruikersprofielen op door gebruikmaking van pseudoniemen. Deze gebruikersprofielen worden opgesteld door gebruikmaking van zogenaamde cookies. Deze cookies hebben een uiteenlopende gebruiksduur. Hoewel de meeste gebruikte cookies zogenaamde “Session cookies” zijn, worden er ook enkele cookies geplaatst met een langere gebruiksduur waarmee u als geanonimiseerde gebruiker kunt worden herkend. Voor de Webcontrolling plaatst Webtrekk de volgende cookies:

1.4. Deze informatie wordt op grond van een contractuele overeenkomst uitsluitend in onze opdracht gebruikt om het gebruik van onze online presentatie door de gebruiker te analyseren, om rapporten over de activiteiten binnen onze online presentatie samen te stellen en om verdere rapportage over het gebruik van het online aanbod en het gebruik van met internet verbonden dienstverlening voor ons op te stellen..
1.5. Opslag van het door u gebruikte IP-adres vindt in het kader van het bovengenoemde cookiegebruik niet plaats. Dit wordt geanonimiseerd, d.w.z. Webtrekk kort het IP-adres voor geolocalisatie in ten behoeve van de webanalyse. Daarna worden de IP-adressen direct volledig gewist zodat herleiding van de geregistreerde gegevens tot de identiteit van de gebruiker niet meer mogelijk is. Geolocalisatie werkt via een database waarin de IP-adressen van verschillende hosting bedrijven met de respectieve locatie zijn opgeslagen. Met behulp van geolocalisatie wordt daarom alleen de locatie van de internetprovider, echter niet de concrete locatie van de gebruiker vastgesteld.
1.6. De gegevens van de gebruikers worden in het kader van de Webtrekk dienstverlening anoniem verwerkt, d.w.z. Webtrekk bewaart en verwerkt bv. niet de naam of het e-mailadres van de gebruiker maar verwerkt de relevante gegevens op basis van de cookies binnen de geanonimiseerde gebruikersprofielen. Vanuit het gezichtspunt van Webtrekk worden de advertenties niet voor een concreet geïdentificeerde persoon beheerd en getoond maar voor de “eigenaar” van het cookie, onafhankelijk van de identiteit van deze “eigenaar”. Wanneer de gebruiker Medion AG toestemming geeft om de gegevens niet anoniem te verwerken en de gebruiker zich op onze website kenbaar maakt, voeren wij deze gegevens en de bij ons opgeslagen stamgegevens samen en geven deze versleuteld (om precies te zijn: gehasht) door aan Webtrekk. Identificatie van de persoon door Webtrekk is dan niet meer mogelijk. Ons biedt deze vergelijking echter de mogelijkheid om concrete gebruikersgroepen te definiëren (bv. om een verband te kunnen leggen tussen de interesse in onze producten en de leeftijd van de gebruiker) en op die manier gebruikersgroepen met doelgerichte reclame op hun belangstelling aan te spreken.
1.7. Om de gegevensverzameling en analyse door Webtrekk uit te schakelen en de registratie van gebruiksgegevens uit te sluiten zodat deze in de toekomst op deze website niet meer worden geregistreerd moet er een cookie ("webTrekkOptOut") worden geplaatst. Dit kunt doen via de volgende link: Klik hier. Dit bezwaar is van kracht zolang het cookie” webtrekkOptOut” niet wordt gewist. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om een plug-in in uw browser te installeren ter bescherming van uw privacy waardoor u de mogelijkheid krijgt om tracking altijd onmogelijk te maken – bv. AdBlock, Ghostery of NoScript (neem hierbij de informatie met betrekking tot gegevensbescherming van de aanbieder van de plug-in in acht).
1.8. Omdat wij uitsluitend geanonimiseerde gegevens verwerken, is identificatie van een concrete persoon resp. de bijbehorende persoonlijke gegevens niet meer mogelijk.

10. Opmerking over de gegevensbescherming bij sociale plug-ins

Onze internetaanwezigheid gebruikt plug-ins van sociale netwerken (Twitter, Facebook etc.). Bij elk bezoek aan een internetpagina van onze internetaanwezigheid die van een dergelijke plug-in is voorzien zorgt de plug-in ervoor dat de door u gebruikte browser de optische weergave van de plug-in van de server van het sociale netwerk laadt en weergeeft. Daarbij wordt aan de server van het sociale netwerk doorgegeven welke specifieke internetpagina van onze website u op dat moment bezoekt en worden andere gegevens zoals met name uw IP-adres doorgegeven. Wij hebben geen invloed op de omvang van de gegevens die het sociale netwerk met behulp van deze plug-ins verzamelt. Stel uzelf op de hoogte aan de hand van de verklaringen over de bescherming van gegevens van het betreffende sociale netwerk: bv.

https://nl-nl.facebook.com/privacy/explanation;

https://policies.google.com/privacy?hl=nl;

https://twitter.com/privacy?lang=nl

11. Nieuwsbrief

Wij informeren u graag regelmatig via e-mail door middel van een nieuwsbrief. U kunt zich op deze pagina aanmelden voor onze nieuwsbrief. Hiermee geeft u ons toestemming om uw persoonlijke gegevens te gebruiken voor het opstellen en versturen van een nieuwsbrief (artikel 6 par. 1 sub a EU-AVG). Wij registreren uw IP-adres voor het bevestigen van de aanmelding en uw e-mailadres voor de verzending. Daarnaast vragen wij u om een bevestiging dat u tenminste 16 jaar oud bent (artikel 8 par. 1 sub 1 EU-AVG). Om te controleren of de aanmelding daadwerkelijk van de eigenaar van een e-mailadres afkomstig is, maken we gebruik van de zgn. “Double-opt-in” procedure. Hiervoor leggen we de bestelling van de nieuwsbrief vast, het verzenden van de bevestigingsmail en de ontvangst van het hierin gevraagde antwoord. Indien u de aanmelding niet bevestigt, worden uw gegevens na maximaal zeven dagen gewist, zodat er een nieuwe aanmelding nodig is om de nieuwsbrief te ontvangen. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden. De toestemming voor de opslag van uw persoonlijke gegevens en het gebruik voor de verzending van de nieuwsbrief kunt u op elk moment met onmiddellijke ingang herroepen. Hiervoor is in elke nieuwsbrief een link opgenomen. De gegevens die wij over u hebben opgeslagen, worden na ontvangst van uw afmelding gewist.

12. Omgang met uw gegevens bij de afwikkeling van de betaling

Als u kiest voor betaling per factuur ontvangt u bij de levering van uw fotobestelling een factuur. Bij een afwijkend afleveradres ontvangt u met de verzendbevestiging via e-mail de factuur in ,pdf-formaat.

Bij alle andere hieronder genoemde betaalwijzen wordt het betaalproces volledig via de betreffende dienstverlener afgehandeld. ALDI FOTOSERVICE/MEDION beschikt dus niet over betalingsspecifieke persoonsgegevens van klanten.

Creditcard

Als u kiest voor een betaling per creditcard wordt u doorgestuurd en vindt de verwerking van uw betaling plaats door Elavon Merchant Services, Postbus 20 000, Boîte Postale Brussel 1000 Bruxelles 1, België. Om die reden kan deze naam ook op uw creditcardafschrift worden weergegeven. In het kader van de afhandeling van de betaling en de daarmee samenhangende dienstverlening verwerkt Elavon betalingsspecifieke gegevens in opdracht van ALDI FOTOSERVICE/MEDION. In de rol als opdrachtgegevensverwerker werkt Elavon daarbij specifiek volgens de vereisten van het spaarzaam omgaan met gegevens. Omdat het betaalproces volledig via Elavon wordt afgehandeld beschikt ALDI FOTOSERVICE/MEDION dus niet over betalingsspecifieke gegevens van de klant.

PayPal

Als u kies voor betaling via PayPal (PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg), wordt u aan het einde van de bestelprocedure rechtstreeks doorgestuurd naar PayPal. Als u al PayPal-klant bent kunt u zich daar aanmelden met uw gebruikersgegevens en de betaling bevestigen. Als u nieuw bent bij PayPal kunt u een PayPal-rekening openen en daarna de betaling bevestigen. Gewoonlijk wordt de ontvangst van de betaling via PayPal bij ons binnen een paar minuten na de bestelling geboekt zodat de verzending van uw bestelling direct kan worden voorbereid.Houd er echter rekening mee dat er in zeldzame gevallen op pagina's van PayPal bewerkingsfouten kunnen optreden waarop wij geen invloed hebben. Als u goederen terugstuurt wordt het bedrag op uw PayPal-rekening bijgeschreven. Meer informatie over PayPal ziet u op https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/home

iDeal

Als u kiest voor betaling via iDEAL , wordt u doorgestuurd naar het beveiligde betalingsformulier van uw bank. Daar kunt u direct overschrijven vanaf uw online bankrekening naar onze rekening. Het doorgeven vindt plaats via een beveiligde verbinding. Zie voor meer informatie over iDEAL: https://www.ideal.nl/consumenten/wat-is-ideal/

13. Informatie over uw recht van bezwaar volgens art. 21 AVG

Een door u gegeven toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens kunt u op elk moment bij ALDI FOTOSERVICE/ MEDION herroepen. Dit geldt ook voor het herroepen van toestemmingsverklaringen die zijn afgegeven voordat de AVG van kracht werd, dus vóór 25/05/2018. Houd er rekening mee dat de herroeping alleen naar de toekomst toe effect heeft. Verwerkingen die voor het herroeping hebben plaatsgevonden worden er niet door beïnvloed.

Individuele gevallen-gerelateerd recht van bezwaar

U heeft het recht om redenen die volgen uit uw bijzondere situatie, op elk moment tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens, die plaatsvindt op basis van art. 6 lid1 e AVG (gegevensverwerking in publiek belang) bezwaar te maken; dit geldt ook voor een op deze bepaling gestoelde profiling in de zin van art. 4 nr. 4 AVG.Als u bezwaar maakt, dan zullen we uw persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij we dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Voor zover we de verwerking van uw persoonsgegevens onderbouwen met de afweging van belangen kunt u bezwaar maken tegen de verwerking. Dit is het geval als de verwerking met name niet nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, hetgeen door ons telkens bij de volgende beschrijving van de functies wordt weergegeven. Bij het aantekenen van een dergelijk bezwaar verzoeken we om redenen aan te voeren waarom we uw persoonsgegevens niet zoals door ons uitgevoerd zouden moeten verwerken. In het geval van een gefundeerd bezwaar van uw kant beoordelen we de situatie en zullen we ofwel de gegevensverwerking staken c.q. aanpassen, of zullen we u onze dwingende gerechtvaardigde redenen voorleggen op basis waarvan we de verwerking moeten voortzetten.

Recht van bezwaar tegen een verwerking van gegevens voor direct marketing

In individuele gevallen verwerken we uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van direct marketing. U heeft het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens voor het doel van dergelijke reclame; dit geldt ook voor profiling, voor zover dit verband houdt met dergelijke direct marketing. Als u bezwaar maakt tegen de verwerking voor doelen van direct marketing, dan zullen we uw persoonsgegevens niet meer voor deze doelen verwerken. Het bezwaar kan zonder vaste vorm worden gemaakt en moet indien mogelijk worden gericht aan: MEDION AG, Datenschutz, Am Zehnthof 77, D-45307 Essen

Informatie over de apps

App stores/installatie

De ALDI FOTOSERVICE/MEDION-apps zijn verkrijgbaar via app-platforms, zgn. app-stores die door derden worden geëxploiteerd (bv. Google Play en de Apple App Store).

Voor download is daarom eventueel een voorafgaande registratie nodig bij de respectieve app-store. MEDION heeft geen invloed op de verwerking van uw gegevens in verband met uw registratie en het gebruik van deze app-stores.

Uitsluitend de exploitant van de app-store is hiervoor verantwoordelijk. Indien nodig kunt u hierover informatie inwinnen bij de exploitant van de respectieve app-store zelf.

14. App-rechten

Om u de functionaliteit van de apps ter beschikking te kunnen stellen, moeten de apps toegang hebben tot verschillende functies en gegevens van uw mobiele toestel. Het is hiervoor dwingend noodzakelijk dat u de apps de geselecteerde toegangsrechten verleent. Helaas zijn de apps zonder deze toestemmingen om technische redenen niet bruikbaar.

Vóór het eerste gebruik van de apps wordt u nadrukkelijke gewezen op de geselecteerde toegangsrechten. In de meeste gevallen gaat het om de volgende rechten:

Locatie: deze rechten zijn nodig om uw huidige locatie vast te stellen in verband met locatiegebonden dienstverlening.

Via deze toegangsrechten kan uw smartphone voor het bepalen van de locatie aan de hand van de GPS-gegevens, gebruik maken van de toegang tot wifi-identificatie en/of Bluetooth, afhankelijk van welke functie u heeft geactiveerd.

Adresboek: deze toegangsrechten dienen ter ondersteuning van de gebruiker over te informeren contacten en bestaat de mogelijkheid om in de contactgegevens de juiste personen te zoeken en selecteren.

Hiervoor heeft de app toegangsrechten voor uw “Contacten” nodig.

Wifi-verbindingsinformatie: Voor deze toegangsrechten is toegang tot de wifi-status nodig om de gebruiker automatische te kunnen informeren over een beschikbare internetverbinding en erop te wijzen, naar “off-line” bediening over te schakelen, wanneer er geen verbinding met internet gemaakt is of gemaakt kan worden. Hiervoor is het nodig om de status van het netwerk op te vragen en te kunnen zoeken naar wifi-verbindingen en thuisnetwerken.

Push-berichten: push-berichten zijn berichten die door de apps naar uw toestel worden gestuurd en daar met prioriteit worden weergegeven.

Bij onze apps wordt standaard gebruik gemaakt van push-berichten wanneer de gebruiker bij installatie of het eerste gebruik van de app hiermee heeft ingestemd.

Ontvangst van push-berichten kan op elk moment in de instellingen van het apparaat worden uitgeschakeld.

Gebruikersgedrag: in het kader van de wettelijke regelingen maken wij, of de door ons ingeschakelde partner, geanonimiseerde gebruikersprofielen aan. Deze kunnen worden gebruikt voor reclame en marktonderzoek of indien nodig voor de juiste vormgeving van de apps. Directe herkenning van de gebruiker is hierbij niet mogelijk. Er vindt geen koppeling plaats met de overige informatie over de gebruiker.

Protocolgegevens: door deze toegangsrechten is de automatische opslag van protocolgegevens mogelijk zoals bv. de informatie die uw browser of de mobiele app verzendt als u een website bezoekt.

Deze protocolgegevens bevatten mogelijk uw IP-adres, het adres van de bezochte websites, het type en de instellingen van uw browser, de datum en het tijdstip van uw bezoek en cookies.

Informatie over het apparaat: ALDI FOTOSERVICE/ MEDION registreert naast de protocolgegevens mogelijk ook informatie over het apparaat waarop de apps worden gebruikt.

Het kan hierbij gaan om het type apparaat, het gebruikte besturingssysteem, de instellingen, de unieke herkenning van het apparaat en gegevens in geval van een systeemstoring. Of deze gegevens, geheel of gedeeltelijk, worden geregistreerd, is afhankelijk van het gebruikte type apparaat en de bijbehorende instellingen. Hiermee kunnen storings-/foutmeldingen en systeemcrashes worden geanalyseerd om toekomstig gebruik te verbeteren.

Persoonlijke gegevens zijn hierbij niet nodig en ze worden ook niet geregistreerd.

Sociale media: wanneer u via pagina's op sociale media van derden (bv. Facebook, Twitter, Instagram of Google+) verbinding maakt met onze apps, stemt u in met de rechten volgens uw daar aangemaakte persoonlijke profiel.

MEDION krijgt geen toegang tot de daar door u opgeslagen persoonlijke gegevens.

15. Verantwoordelijke plaats voor ALDI Foto/MEDION is MEDION AG Am Zehnthof 77, 45307 Essen.

Voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens is onze zaakgelastigde, Peter Staab, ook bereikbaar via e-mail: datenschutz@medion.com

Uw recht op bezwaar (artikel 21 EU-AVG)

U heeft het recht om op grond van redenen die volgen uit uw bijzondere situatie op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, welke plaatsvindt op basis van artikel 6 par. 1 sub e) of f) EU-AVG; dit geldt ook voor een profilering op basis van deze bepalingen. In zulk geval zullen we uw persoonlijke gegevens niet langer verwerken, tenzij we dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen.

Indien uw persoonlijke gegevens worden gebruikt voor direct marketing, heeft u op elk moment het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor het doel van dergelijke reclame; dit geldt ook voor profilering, voor zover dit verband houdt met dergelijke direct marketing.

U kunt uw bezwaar doorgeven aan datenschutz@medion.com

(Versie van deze Verklaring gegevensbescherming van MEDION AG, 3/2019, 1)