ALGEMENE VOORWAARDEN ALDI FOTOSERVICE

Augustus 2014

In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Artikel 1. Definities

1.1 "Aanbod": een aanbod of offerte door MEDION, via de Website of anderszins, met betrekking tot de Aldi Fotoservice.
1.2 "Afnemer": de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie MEDION een Aanbod doet of met wie MEDION een Overeenkomst aangaat.
1.3 "Aldi Fotoservice": de door MEDION onder een Overeenkomst te leveren dienst die bestaat in de vervaardiging en levering van Producten.
1.4 "Algemene Voorwaarden": de in het onderhavige document opgenomen algemene voorwaarden.
1.5 "Bestelsoftware": door MEDION via de Website ter beschikking gestelde software met behulp waarvan een Afnemer Foto's kan opmaken en bewerken ten behoeve van door MEDION te vervaardigen Producten, rechtstreeks bestellingen kan plaatsen bij MEDION voor de aldus te vervaardigen Producten en de daartoe opgemaakte en bewerkte Foto's via het Internet aan MEDION kan zenden.
1.6 "Consument": een Afnemer, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
1.7 "Directe Schade": schade aan door MEDION onder een Overeenkomst geleverde Producten.
1.8 "Foto's": de door een Afnemer onder een Overeenkomst aan MEDION beschikbaar gestelde digitale foto's ten behoeve van de vervaardiging van een Product of meerdere Producten.
1.9 "Indirecte Schade": alle schade die niet valt onder de definitie van Directe Schade, zoals gevolgschade, winstderving, letselschade, immateriële schade, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Afnemer, rente en kosten, en schade aan of verlies van data (waaronder foto's).
1.10 "MEDION": MEDION B.V., gevestigd te (5981 XC) Panningen aan de John F. Kennedylaan 16a.
Registratienummer handelsregister Kamer van Koophandel: 12045475. BTW identificatienummer: NL809952956B01.
1.11 "Overeenkomst": iedere overeenkomst die tussen MEDION en Afnemer tot stand komt met betrekking tot de de Aldi Fotoservice, waaronder begrepen alle wijzigingen van en aanvullingen op de Overeenkomst alsmede alle rechtshandelingen ter uitvoering van de Overeenkomst.
1.12 "Producten": door MEDION onder een Overeenkomst in het kader van de Aldi Fotoservice te leveren fysieke of digitale afdrukken van Foto's en andere artikelen waarin of waarop Foto's zijn aangebracht of verwerkt. De van tijd tot tijd beschikbare Producten zijn aangeduid op de Website.
1.13 "Website": de door MEDION beheerde website van de Aldi Fotoservice, bereikbaar via www.aldifoto.nl en/of eventuele andere internetadressen zoals die van tijd tot tijd door MEDION kunnen worden bepaald, en alle daaraan onderliggende internetpagina's.

Artikel 2. Toepasselijkheid en wijzigingen

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod en elke Overeenkomst. De toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van Afnemer op een Overeenkomst of Aanbod is uitgesloten.
2.2 Wijzigingen en afwijkingen van, of aanvullingen op, de Algemene Voorwaarden of een Overeenkomst zijn slechts geldig indien MEDION daarmee voorafgaand schriftelijk heeft ingestemd.

Artikel 3. Aanbod, bestelling en totstandkoming Overeenkomst

3.1 Tenzij een Aanbod uitdrukkelijk anderszins vermeldt of een geldigheidsduur omvat, is elk Aanbod geheel vrijblijvend en geldt het als een uitnodiging om in onderhandeling te treden. Een Aanbod is geldig zolang de voorraad strekt en is enkel bestemd voor de Nederlandse markt. De eventueel bij een Aanbod met betrekking tot Producten verstrekte afbeeldingen, tekeningen, maten, specificaties, programmatuur, monsters, modellen en documentatie zijn indicatief en MEDION garandeert niet dat de Aldi Fotoservice en/of te leveren Producten steeds daarmee overeenkomen of daaraan beantwoorden.
3.2 MEDION betracht de uiterste zorgvuldigheid bij het formuleren van een Aanbod, maar sluit niet uit dat daarin fouten of verschrijvingen staan. Kennelijke fouten of verschrijvingen kunnen door MEDION steeds en ook na bevestiging van een bestelling van Producten worden hersteld.
3.3 MEDION kan het assortiment en/of de specificaties van aangeboden Producten te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving aan Afnemer wijzigen, zonder deswege jegens Afnemer aansprakelijk te zijn.
3.4 Afnemer kan via de Website een elektronisch account aanmaken voor het plaatsen van bestellingen voor Producten. Afnemer is verantwoordelijk voor het beveiligen van de toegang tot zijn account via zijn randapparatuur en voor het geheimhouden van de beveiligingscodes (gebruikersnaam en password) voor de toegang tot zijn account. Bij verlies of diefstal van de beveiligingscodes voor het account en/of bij (het vermoeden van) onbevoegd gebruik van het account dient Afnemer dit zo spoedig mogelijk aan MEDION door te geven, zodat de toegang tot het account kan worden geblokkeerd. Afnemer staat in voor het gebruik van het account en de daarmee gemoeide kosten, ook al geschiedt het gebruik zonder zijn toestemming.
3.5 Een Overeenkomst komt eerst tot stand nadat MEDION een bestelling schriftelijk of langs elektronische weg heeft bevestigd dan wel overgaat tot levering van de bestelde Producten. Onverminderd de overige bepalingen in dit artikel, bewijst een orderbevestiging de inhoud van de bestelling, tenzij Afnemer onmiddellijk na ontvangst van de orderbevestiging schriftelijk en onderbouwd zijn bezwaren daartegen aan MEDION kenbaar maakt.

Artikel 4.Prijzen

4.1 Alle door MEDION genoemde prijzen zijn gesteld en uitsluitend betaalbaar in Euro en worden verhoogd met van overheidswege opgelegde belastingen en heffingen zoals deze van tijd tot tijd gelden. Op de Website genoemde prijzen luiden inclusief BTW. De administratie van MEDION is bepalend voor de vaststelling van de door Afnemer aan MEDION verschuldigde bedragen, tenzij Afnemer aantoont dat de daarin opgenomen gegevens onjuist zijn.
4.2 Indien de kostprijsfactoren van de bestelde Producten, waaronder de kosten van materialen, hulpmiddelen, onderdelen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachten, tussen het moment van totstandkoming van de Overeenkomst en de datum van levering een verhoging ondergaan, is MEDION gerechtigd de prijzen onder de Overeenkomst dienovereenkomstig te verhogen. Deze bepaling is niet van toepassing indien de Overeenkomst is aangegaan met een Consument en de verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst.

Artikel 5. Betaling

5.1 Bij bestelling van Producten via de Website (al dan niet met gebruik van de Bestelsoftware), dient betaling gelijktijdig met de bestelling voorafgaand te geschieden met behulp van de op de Website aangegeven wijzen van elektronische betaling. In elk ander geval dient de betaling van facturen van MEDION te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum dan wel binnen een anderszins in de Overeenkomst bepaalde termijn op de op de factuur aangegeven bank- of girorekening van MEDION.
5.2 Indien Afnemer niet binnen de gestelde termijn betaalt, is Afnemer zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. MEDION is gerechtigd om aan Afnemer vanaf de datum van verzuim tot aan de dag van algehele voldoening wettelijke handelsrente als bedoeld in artikel 6:119a BW dan wel, indien Afnemer een Consument is, wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW, in rekening te brengen. Indien Afnemer in gebreke blijft met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, is Afnemer gehouden tot betaling van alle door MEDION gemaakte buitengerechtelijke kosten, proceskosten en kosten voor rechtsbijstand.
5.3 Afnemer is niet gerechtigd om door hem aan MEDION verschuldigde bedragen te verrekenen met eventueel door MEDION aan Afnemer verschuldigde bedragen. Indien Afnemer zijn gehoudenheid tot betaling van een deel van een factuur betwist, zal hij het onbetwiste deel van de factuur binnen de betalingstermijn voldoen.
5.4 Door Afnemer gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van alle verschuldigde kosten, vervolgens van de rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt Afnemer dat een betaling betrekking heeft op bepaalde kosten of een bepaalde factuur.
5.5 Als u ervoor kiest om de met een creditcard te betalen, wordt uw betaling doorgestuurd en verwerkt door MEDION B.V., John F. Kennedylaan 16a, 5981 Panningen, Nederland ("MEDION BV"). Om deze reden kan deze naam ook op uw creditcardafschriften worden vermeld. Als onderdeel van de verwerking van betalingen en gerelateerde services verwerkt MEDION BV betaling specifieke gegevens namens MEDION / ALDI Foto. In haar rol als orderverwerker, is MEDION BV in het bijzonder geëngageerd om te voldoen aan de dictaten van de data-economie. Aangezien het betalingsproces volledig door MEDION BV wordt afgehandeld, heeft MEDION /ALDI Foto daarom geen betaling specifieke gegevens over de klant.

Artikel 6. Levering

6.1 Door MEDION aangegeven levertijden zijn indicatief en zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Onverminderd het voorgaande, streeft MEDION ernaar bestelde Producten (indien op voorraad) binnen dertig dagen na de bevestiging door MEDION van de bestelling te leveren.
6.2 MEDION is bevoegd om in gedeelten te presteren. Bestellingen of gedeelten daarvan, die niet meteen geleverd kunnen worden, worden voor nalevering genoteerd; Afnemer wordt daarvan door MEDION in kennis gesteld.
6.3 MEDION zal de bestelde Producten (doen) afleveren op het door Afnemer aangegeven afleveradres in Nederland. MEDION is niet gehouden tot levering buiten Nederland. MEDION behoudt zich het recht voor leveringskosten aan Afnemer in rekening te brengen; deze kosten zullen dan bij het aangaan van de Overeenkomst worden gespecificeerd. Het risico van verlies of beschadiging van de geleverde Producten gaat bij aflevering over op Afnemer.
6.4 Indien de Producten niet op het door Afnemer opgegeven adres kunnen worden afgeleverd of indien Afnemer weigert de Producten in ontvangst te nemen, is MEDION gerechtigd de kosten van het retourneren, de opslag of andere noodzakelijke kosten tot behoud aan Afnemer in rekening te brengen.
6.5 MEDION garandeert niet de voortdurende en ongestoorde beschikbaarheid van de Bestelsoftware, de Website en/of het account van de Afnemer, noch de kwaliteit en snelheid van internetverbindingen met de Website.
6.6 MEDION is voorts niet verantwoordelijk voor de inhoud of integriteit van enige door Afnemer in het kader van de Aldi Fotoservice aangeleverde Foto's, informatie of andere materialen.

Artikel 7. Bestelsoftware

7.1 MEDION verleent Afnemer een licentie tot gebruik van de Bestelsoftware voor het uitsluitende doel om daarmee ontwerpen voor Producten te vervaardigen, op te slaan en Producten te bestellen in het kader van de Aldi Fotoservice. Afnemer zal het Product niet kopiëren, aan derden ter beschikking stellen of anderszins aanwenden voor enig ander dan het voornoemde doel.
7.2 MEDION garandeert niet dat de Bestelsoftware vrij zal zijn van storingen en gebreken noch dat de Bestelsoftware steeds zal functioneren in combinatie met door de Afnemer in samenhang daarmee gebruikte apparatuur en andere software. Het is de eigen verantwoordelijkheid van Afnemer om zorg te dragen voor apparatuur en programmatuur die geschikt is voor gebruik in samenhang met de Bestelsoftware; eventuele aanwijzingen die MEDION dienaangaande aan Afnemer geeft zijn geheel vrijblijvend.
7.3 Afnemer dient zelf zorg te dragen voor een back-up van de met behulp van de Bestelsoftware vervaardigde ontwerpen voor Producten. MEDION staat niet in voor enig verlies of verminking van dergelijke ontwerpen of voor anderszins door Afnemer in de Bestelsoftware ingevoerde of met behulp van de Bestelsoftware bewerkte Foto's.
7.4 MEDION kan de in het kader van de Aldi Fotoservice te gebruiken Bestelsoftware te allen tijde wijzigen of de specificaties daarvan aanpassen. MEDION zal zich naar redelijkheid inspannen Afnemer daarvan tijdig voorafgaand in kennis te stellen, maar is niet op enigerlei wijze aansprakelijk jegens Afnemer voor de omstandigheid dat Afnemer eventuele nieuwe of aangepaste Bestelsoftware niet kan gebruiken of geen Producten meer kan bestellen op basis van reeds met behulp van de eerdere Bestelsoftware vervaardigde of nog te vervaardigen ontwerpen voor Producten.
7.5 MEDION kan het recht tot gebruik door Afnemer van de Bestelsoftware op elk moment beëindigen door Afnemer van die beëindiging in kennis te stellen, zonder deswege jegens Afnemer aansprakelijk te zijn. Vanaf het moment van een dergelijke kennisgeving dan wel het moment zoals aangeduid in de kennisgeving zal Afnemer het verdere gebruik van de Bestelsoftware staken en gestaakt houden, en elke kopie van de Bestelsoftware verwijderen van zijn apparatuur.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

8.1 De door MEDION geleverde Producten blijven eigendom van MEDION totdat Afnemer al zijn verplichtingen aan MEDION, ongeacht de rechtsgrond waarop deze zijn gebaseerd, heeft voldaan.
8.2 Afnemer is niet bevoegd om geleverde Producten waarop het in artikel 8.1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten willen vestigen of doen gelden, is Afnemer verplicht MEDION hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen en de betrokken derden te informeren over het eigendomsvoorbehoud.
8.3 Indien Afnemer zijn verplichtingen jegens MEDION niet nakomt of indien er gegronde vrees bestaat dat Afnemer zijn verplichtingen niet zal nakomen, is MEDION gerechtigd om op kosten van Afnemer de geleverde Producten waarop het in artikel 8.1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij Afnemer of bij derden die deze Producten voor Afnemer houden te (doen) verwijderen. Afnemer is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een onmiddellijk opeisbare boete van 10% per dag van alle door Afnemer aan MEDION verschuldigde bedragen dan wel, indien dit meer is, 10% van de oorspronkelijke verkoopwaarde van de betrokken Producten.

Artikel 9. Garantiebepalingen

9.1 Afnemer is verplicht de Producten bij aflevering nauwkeurig te (doen) inspecteren op volledigheid en uiterlijk zichtbare gebreken. Eventuele reclamering terzake van onvolledige levering of uiterlijk zichtbare gebreken dient onverwijld en uiterlijk twee maanden na aflevering aan MEDION kenbaar gemaakt te worden, op straffe van verval van rechten.
9.2 Reclamering geeft een Afnemer, in zoverre deze niet een Consument is, niet het recht om (een deel van) de betaling op te schorten. Een reclamering geeft jegens MEDION geen enkele aanspraak, indien blijkt dat door Afnemer en/of derden aan de geleverde Producten wijzigingen zijn aangebracht. Indien er vóór de levering van de bestelde Producten algemeen ingevoerde wijzigingen met betrekking tot de constructie en/of uitvoering van de Producten zijn doorgevoerd, kan dit geen grond zijn voor reclamering. Afnemer zal MEDION alle medewerking verlenen die nodig is ten einde de gegrondheid van een reclamering te (doen) controleren. Hieronder valt het MEDION in de gelegenheid stellen de Producten en/of (de omstandigheden van) het gebruik van de Producten ter plaatse te (doen) controleren.
9.3 Retourzendingen na aflevering zijn slechts toegestaan, indien MEDION daartoe zijn uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verleend. Retourzendingen dienen te geschieden in overeenstemming met de door MEDION (op de Website of anderszins) aangegeven procedure. Retourzendingen geschieden steeds voor risico van Afnemer. De kosten van retourzendingen komen voor rekening van MEDION, tenzij Afnemer niet tot retourzending gerechtigd was onder de toepasselijke garantie. MEDION behoudt zich het recht voor behandelingskosten bij Afnemer in rekening te brengen.
9.4 Voor aanspraak op (wettelijke) garantiebepalingen moet de eventueel bij het Product gevoegde garantiekaart alsmede het originele aankoopbewijs en/of de originele leveringsbon worden overgelegd.
9.5 Een aanspraak op garantie is beperkt tot het - naar keuze van MEDION - kosteloos vervangen of herstellen van het Product (of een onderdeel daarvan) dan wel, indien vervanging of herstel redelijkerwijs niet van MEDION kan worden gevergd, het terugbetalen van de door Afnemer voor het betrokken Product betaalde aanschafprijs. MEDION behoudt zich het recht voor een eventuele waardevermindering van het geretourneerde Product (op basis van een lineaire afschrijving over vijf jaar met restwaarde nul) op de aanschafprijs in aftrek te nemen.
9.6 Het is Afnemer - op straffe van verval van elke garantieaanspraak - niet toegestaan zelf of door derden reparatiewerkzaamheden aan door MEDION geleverde Producten te (laten) verrichten, behoudens indien en voor zover Afnemer daartoe op grond van dwingendrechtelijke bepalingen is gerechtigd.
9.7 De garantie geldt niet voor:

9.8 MEDION is niet verantwoordelijk voor door derden (zoals producenten) aangeboden (fabrieks)garanties op door MEDION geleverde zaken. In geval van een defect zal Afnemer waar van toepassing eerst dergelijke garanties van derden aanspreken.
9.9 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen defecte Producten door Afnemer te worden aangeboden voorzien van een begeleidend schrijven met daarin vermeld de klacht(en), naam van de contactpersoon, zijn/haar telefoonnummer, het correspondentieadres en alle bij de Producten geleverde informatie en materialen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor het vaststellen en herstellen van de defecten. Indien de Producten binnen de garantieperiode worden teruggestuurd, dient tevens een kopie van het eventuele garantiebewijs, een kopie van de aankoopnota en/of de leveringsbon te worden mee gestuurd.
9.10 Bij de uitvoering van de werkzaamheden tot herstel of vervanging gaat MEDION uit van de klachten zoals beschreven in het begeleidend schrijven van Afnemer. MEDION kan in ieder geval niet tot meer gehouden worden dan in dit schrijven staat vermeld. Afnemer zal MEDION alle medewerking verlenen die nodig is ten einde de gegrondheid van een beroep op garantie te (doen) controleren.
9.11 Tenzij er sprake is van een defect dat valt binnen de garantievoorwaarden, wordt een Product niet eerder hersteld of vervangen dan nadat MEDION een prijsopgave van het herstel of de vervanging aan Afnemer heeft verstrekt. Indien Afnemer de prijsopgave niet of niet binnen twee weken accepteert, wordt het Product retour gezonden en is MEDION gerechtigd de diagnose-, handlings- en verzendkosten aan Afnemer in rekening te brengen.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1 Voor alle Directe Schade van Afnemer veroorzaakt door een aan MEDION toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen onder de Overeenkomst of door een aan MEDION toerekenbare onrechtmatige daad, is de aansprakelijkheid van MEDION, behoudens indien en voor zover de schade het voorzienbare gevolg is geweest van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de directie of van leidinggevende ondergeschikten van MEDION, beperkt tot de overeengekomen prijs voor de door MEDION aan Afnemer onder de Overeenkomst geleverde diensten en de verkochte en geleverde Producten.
10.2 De aansprakelijkheid van MEDION, op welke grond dan ook, voor Indirecte Schade die Afnemer oploopt, is uitgesloten, behoudens indien en voor zover deze schade het voorzienbare gevolg is geweest van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de directie of van leidinggevende ondergeschikten van MEDION.
10.3 De in de voorgaande bepalingen van dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid van MEDION zijn niet van toepassing indien en voor zover dwingendrechtelijke bepalingen daaraan in de weg staan.

Artikel 11. Overmacht

11.1 Een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door MEDION, kan MEDION onder meer niet worden toegerekend indien de oorzaken van deze tekortkoming niet aan MEDION te wijten zijn of buiten de risicosfeer van MEDION vallen. Oorzaken zoals bedoeld in de vorige zin zijn onder andere oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, blikseminslag, waterschade, overstroming, bedrijfsbezetting, staking, stiptheidsacties, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machines, storingen in de levering van gas, water of elektriciteit, vervoersproblemen en de stagnatie c.q. onderbreking van leveringen van derden aan MEDION.

Artikel 12. Rechten van intellectuele eigendom en vrijwaring

12.1 Met uitzondering van de auteursrechten ten aanzien van door de Afnemer aangeleverde Foto's, berusten alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot door MEDION aan Afnemer geleverde Producten, Bestelsoftware, een Aanbod, de Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden en met betrekking tot alle andere informatie en materialen die MEDION in het kader van de totstandkoming of uitvoering van de Overeenkomst aan Afnemer ter beschikking heeft gesteld, bij MEDION of haar licentiegever(s).
12.2 Behoudens met de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van MEDION is Afnemer niet gerechtigd aan MEDION of haar toeleveranciers toebehorende merken, logo’s en andere onderscheidingstekens die in het kader van de Aldi Fotoservice, op de Website dan wel in, op of in samenhang met Producten worden gebruikt buiten het kader van het normale gebruik van de geleverde Producten in de context van de Overeenkomst aan te wenden, dan wel deze merken, logo’s en andere onderscheidingstekens te verwijderen, te wijzigen of te verbergen.
12.3 Afnemer vrijwaart MEDION van alle schade en kosten die MEDION oploopt in verband met enige claim door een derde dat de door Afnemer aangeleverde Foto's inbreuk maken op de rechten van die derde. In geval van een claim als voornoemd, zal MEDION de Afnemer daarvan in kennis stellen en is MEDION gerechtigd de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en, indien de claim niet binnen een redelijke termijn wordt ingetrokken, de Overeenkomst te ontbinden.

Artikel 13. Persoonsgegevens

13.1 Afnemer staat in voor de juistheid en volledigheid van door hem aan MEDION verstrekte informatie en (persoons)gegevens.
13.2 MEDION zal (persoons)gegevens van of met betrekking tot Afnemer verwerken in overeenstemming met de wet en met de Privacyverklaring van MEDION, die beschikbaar is gesteld op de Website.
13.3 Onverminderd het bepaalde in voornoemde Privacyverklaring, worden persoonsgegevens van Afnemer door MEDION, dan wel door derden die ten behoeve van MEDION diensten verlenen, verwerkt ten behoeve van: (a) de uitvoering van de Overeenkomst; (b) marktonderzoek en verkoopactiviteiten met betrekking tot Producten van MEDION; en (c) eventuele toetsing en registratie van kredietwaardigheid van Afnemer.
13.4 Afnemer heeft een inzage- en correctierecht met betrekking tot hem betreffende persoonsgegevens en hij kan bezwaar maken tegen bepaalde verwerkingen van deze gegevens. Daartoe dient Contractant zich schriftelijk te richten tot MEDION.

Artikel 14. Ontbinding

14.1 Onverminderd de bij wet gegeven rechten tot ontbinding, is MEDION gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel haar verplichtingen onder de Overeenkomst op te schorten door schriftelijke kennisgeving aan Afnemer, indien:
(a) het faillissement van Afnemer is aangevraagd of Afnemer in staat van faillissement verkeert;
(b) Afnemer surséance van betaling heeft aangevraagd dan wel zulks aan hem is verleend;
(c) Afnemer onder curatele of bewind is gesteld dan wel anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren (waaronder door schuldsanering);
(d) Afnemer zijn verplichtingen onder de Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden of de wet niet nakomt, ook na dienaangaande schriftelijk door MEDION in gebreke te zijn gesteld onder gunning van een redelijke termijn voor nakoming; of
(e) MEDION door overmacht als bedoeld in artikel 11 van deze Algemene Voorwaarden haar verplichtingen onder de Overeenkomst gedurende een termijn van drie maanden of langer niet kan nakomen.
14.2 Door Afnemer aan MEDION verschuldigde bedragen worden bij beëindiging van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.
14.3 Een Consument heeft niet het recht tot ontbinding van Overeenkomst op grond van artikel 6:230o BW, aangezien de Producten in de zin van artikel 6:230p BW zijn te kwalificeren als zaken die volgens specificaties van de consument worden vervaardigd, niet geprefabriceerd zijn en worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

Artikel 15. Contact

15.1 Afnemer kan zich voor vragen of klachten wenden tot de service desk van MEDION:
(a) via het contactformulier dat beschikbaar is gesteld op www.medion.com/nl/aldifotos-support
(b) via telefoonnummer 0900 - 6334661 (€ 0,15 / min.)
(c) via fax: 0900 - 5833833 (€ 0,15 / min.)
15.2 Bereikbaarheid van de service desk van MEDION:
Maandag - vrijdag: van 07:00 uur tot 23:00 uur
Zaterdag en zondag: van 10:00 uur tot 18:00 uur
Feestdagen: van 10:00 uur tot 17:00 uur
15.3 De in dit artikel aangegeven contactgegevens, tarieven en tijden van bereikbaarheid kunnen van tijd tot tijd door MEDION worden gewijzigd. De courante gegevens zijn steeds te vinden op de Website.

Artikel 16. Slotbepalingen

16.1 Indien met betrekking tot een door MEDION aangeboden Product een leeftijdsaanduiding geldt, verklaart Afnemer door het aangaan van de Overeenkomst met betrekking tot de aanschaf van dat Product dat hij de betrokken leeftijd heeft of ouder is, dan wel de toestemming heeft van zijn wettelijke vertegenwoordiger om de Overeenkomst aan te gaan.
16.2 Afnemer is niet gerechtigd zijn rechten of verplichtingen uit de Overeenkomst aan derden over te dragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van MEDION.
16.3 Indien een bepaling uit de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden door een daartoe bevoegde instantie nietig wordt verklaard of wordt vernietigd, treedt voor deze bepaling (voor zover mogelijk van rechtswege) in de plaats een rechtsgeldige bepaling die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van de nietige of vernietigde bepaling. Afnemer en MEDION zijn jegens elkaar gehouden over de inhoud van deze nieuwe bepaling zo nodig met elkaar in redelijk overleg te treden. De overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst behouden in zodanig geval onverminderd hun geldigheid.
16.4 Tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald en onverminderd de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden, verjaren vorderingsrechten van Afnemer onder de Overeenkomst uiterlijk één jaar na het ontstaan daarvan.

Artikel 17. Toepasselijk recht en geschillen

17.1 Op een Aanbod, de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake Internationale Koopovereenkomsten betreffende Roerende Zaken ("Weens Koopverdrag") op de Overeenkomst is uitgesloten.
17.2 Geschillen tussen MEDION en een Afnemer rijzende uit of verband houdende met een Overeenkomst zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. Betreft het een geschil tussen MEDION en een Consument, dan is MEDION tevens gerechtigd het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. Een Consument is gerechtigd het geschil ter beslechting voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter binnen één maand nadat MEDION zich schriftelijk op de bevoegdheid van de rechter te Amsterdam heeft beroepen.