Nederlands

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 30 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 30 kalenderdagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons

Medion BV, John F. Kennedylaan 16a, 5981 XC  Panningen
Tel: 02-2006198 (kosten: locaal tarief) fax 02-2006199
Email:revocation@medion.com 
via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden vóórdat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 30 kalenderdagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.

Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 30 kalenderdagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons – terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 30 dagen is verstreken.

Procedure terugsturen goederen!

Voor het gratis retourneren dient u contact op te nemen met de klantenservice:

Of via het E-mail contactformulier

of bellen met 02-2006198 (kosten: locaal tarief)

U krijgt dan vervolgens gedetailleerde informatie over hoe het product geretourneerd dient te worden.

Wij zullen dan de kosten van het terugzenden van de goederen voor onze rekening nemen. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

———————————————————————————

  1. Modelformulier voor herroeping

 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan:

MEDION BV,

John F. Kennedylaan 16A

5981XC  Panningen

Email:revocation@medion.com :

Ik/Wij (*)                                 deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering                                                  van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

 

Naam/Namen consument(en)

 

Adres consument(en)

 

 

 

 

 

_______________________________

Datum, Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

 

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Je kunt ons ook hier bezoeken
Artikels vergelijken

Draai a.u.b. je toestel naar portret-modus.