Nederlands

I. ALGEMENE GARANTIEVOORWAARDEN

  1. Algemeen

De garantie geldt vanaf de dag waarop het MEDION apparaat bij MEDION of een erkende MEDION verkooppartner wordt aangeschaft voor alle materiaal- en fabricagegebreken die bij normaal gebruik kunnen optreden. De garantieperiode wordt vastgesteld aan de hand van de garantiekaart die met het apparaat wordt meegeleverd en het aankoopbewijs van de erkende MEDION verkooppartner.

Bewaar daarom het originele aankoopbewijs en de garantiekaart goed. MEDION en de erkende verkooppartner behouden zich het recht voor, een reparatie onder garantie of bevestiging van garantie te weigeren wanneer het recht op garantie niet kan worden aangetoond.

Zorg er s.v.p. voor dat het apparaat op de juiste manier en veilig is verpakt wanneer het moet worden ingezonden. Indien op de garantiekaart niets anders is aangegeven, draagt de eindgebruiker de kosten en het risico voor de verzending. Voor aanvullend ingezonden materiaal dat geen deel uitmaakt van de oorspronkelijk levering van het MEDION apparaat, kan MEDION niet aansprakelijk worden gesteld.

Stuur met het ingezonden apparaat s.v.p. een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van de storing mee. Om uw recht op garantie geldend te maken of voordat u het apparaat instuurt, moet u contact opnemen met de MEDION Service Hotline. U ontvangt dan een referentienummer (RMA-nummer) dat u goed zichtbaar aan de buitenkant van het pakket moet aanbrengen. Op deze door ons geboden garantie en eventuele fabrieksgarantie gelden onverminderd uw wettelijke rechten. Voor alle artikelen die u bij ons koopt, geldt daarnaast namelijk de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Aangeboden garantietermijnen kunnen per product en verkoopkanaal verschillen maar altijd geldt onverminderd de wettelijke garantie.

 

  1. Omvang

In geval van een door ons aangeboden garantie gedekt defect aan uw MEDION apparaat garandeert MEDION met deze garantie reparatie of vervanging van het MEDION apparaat. MEDION behoudt zich het recht voor te beslissen over reparatie of vervanging. MEDION kan daarom naar eigen inzicht beslissen, het ter garantie ingezonden apparaat te vervangen door een gelijkwaardig, volledig gereviseerd apparaat van dezelfde kwaliteit.

Er wordt geen garantie gegeven op batterijen of accu’s en op verbruiksmaterialen, d.w.z. onderdelen die tijdens gebruik van het apparaat regelmatig moeten worden vervangen zoals bv. de projectielamp in een beamer.

Een pixelfout (permanent gekleurde, lichte of donkere beeldpunt) is niet zonder meer aan te merken als gebrek. Het exacte aantal toegestane defecte pixels wordt beschreven in de handleiding bij het apparaat.

De exacte handelswijze voor correct gebruik van een plasma- of een lcd-scherm wordt beschreven in de handleiding van het apparaat.

De garantie geldt niet voor fouten bij de weergave vanaf gegevensdragers met een niet-compatibel formaat of die zijn gemaakt met ongeschikte software.

Wanneer tijdens de reparatie wordt vastgesteld dat er sprake is van een fout of storing die niet door de garantie wordt gedekt, behoudt MEDION zich het recht voor, na offerte aan de eindgebruiker, de reparatiekosten (materiaal en arbeidsloon) in rekening te brengen, vermeerderd met een vast bedrag voor verwerkingskosten.

  1. Uitsluitingen

Het recht op garantie vervalt wanneer de storing aan het apparaat is ontstaan door onderhoud of reparatie die is uitgevoerd door een ander dan MEDION of door een niet door MEDION geautoriseerde servicepartner. De garantie vervalt ook wanneer stickers of serienummers van het apparaat of onderdelen van het apparaat worden gewijzigd of onherkenbaar worden gemaakt.

  1. Service Hotline

Vóór inzenden van het apparaat aan MEDION, moet u via de Service Hotline of het MEDION Service Portal contact met ons opnemen. U ontvangt dan van ons verdere informatie over de juiste manier om aanspraak te maken op uw garantie.

Voor het gebruik van de Hotline worden kosten in rekening gebracht.

De Service Hotline vormt geen vervanging voor de scholing van de gebruiker op het gebied van soft- en hardware, het raadplegen van de handleiding of gebruik van producten van derden.

Daarnaast biedt MEDION een betaalde Hotline voor vragen die buiten de garantie vallen.

 

II. BIJZONDERE GARANTIEBEPALINGEN VOOR MEDION PC’S, NOTEBOOKS, POCKET-PC’S (PDA’S) EN APPARATUUR MET EEN NAVIGATIEFUNCTIE (PNA)

Wanneer een van de meegeleverde opties (bv. geheugenkaarten, modems etc.) een defect vertoont, heeft u ook hiervoor recht op reparatie of vervanging. De garantie dekt de materiaalkosten en het arbeidsloon voor het herstel van de correcte werking van het respectieve MEDION apparaat.

De garantie dekt de materiaalkosten en het arbeidsloon voor het herstel van de correcte werking van het respectieve MEDION apparaat.

Bij gebruik van hardware die niet door MEDION is gefabriceerd of op de markt gebracht, kan het recht op garantie vervallen wanneer de schade aan het MEDION apparaat of een van de meegeleverde opties daardoor is ontstaan.

Voor de meegeleverde software geldt een beperkte garantie. Dit geldt voor zowel het vooraf geïnstalleerde besturingssysteem als de meegeleverde programma’s. Bij de door MEDION meegeleverde software garandeert MEDION dat de gegevensdragers, bv. diskettes en cd-rom’s, waarop deze software wordt geleverd vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten voor een periode van 90 dagen na aanschaf van een MEDION apparaat van MEDION of een erkende verkooppartner. Bij levering van een defecte gegevensdrager zal MEDION de defecte gegevensdrager kosteloos vervangen. Verdere aanspraken worden op voorhand uitgesloten. Met uitzondering van de garantie op de gegevensdragers, wordt alle software zonder garantie op gebreken geleverd. MEDION garandeert niet dat deze software ononderbroken of zonder storingen functioneert of aan uw verwachtingen voldoet. Voor het meegeleverde kaartmateriaal bij navigatieapparatuur wordt geen garantie gegeven op de volledigheid.

Bij reparatie van een MEDION apparaat kan het noodzakelijk zijn alle gegevens van het apparaat te wissen. Zorg dat u van alle gegevens op het apparaat een back-up of een kopie heeft, voordat u apparaat inzendt. Er wordt nadrukkelijk op gewezen dat bij reparatie de oorspronkelijke leveringstoestand wordt hersteld.

 

III. BIJZONDERE GARANTIEVOORWAARDEN VOOR REPARATIE OF REPARATIE OP LOCATIE

Indien op de bij het apparaat geleverde garantiekaart recht op reparatie of vervaging op locatie wordt vermeld, gelden voor uw MEDION apparaat de bijzondere garantievoorwaarden voor de reparatie of vervanging op locatie.

Voor uitvoering van de reparatie of vervanging op locatie moet de eindgebruiker zorgen voor het onderstaande:

  • MEDION medewerker(s) moet ongehinderde en onbeperkte toegang tot de apparatuur worden gewaarborgd.
  • Telecommunicatievoorzieningen die voor de MEDION medewerker(s) tijdens uitvoering van de opdracht, voor test- en diagnosedoeleinden en voor het herstellen van storingen benodigd zijn, moeten op kosten van de eindgebruiker beschikbaar worden gesteld.
  • De eindgebruiker is zelf verantwoordelijk voor het herstellen van de eigen gebruikerssoftware na uitvoering van de dienstverlening door MEDION.
  • De eindgebruiker dient alle overige maatregelen te treffen die voor MEDION nodig zijn met betrekking tot een correcte uitvoering van de opdracht.
  • De eindgebruiker is verantwoordelijk voor de configuratie en verbinding van eventueel bestaande externe apparatuur na uitvoering van de dienstverlening door MEDION.
  • Afspraken voor reparatie of vervanging op locatie kunnen tot maximaal 48 uur voor de afspraak kosteloos worden gewijzigd of afgezegd. Daarna worden de kosten voor een latere of niet uitgevoerde dienstverlening in rekening gebracht.

Warranty-Terms_MEDION-AG_Service_nl-NL_20140527_V1.0

 

Je kunt ons ook hier bezoeken
Artikels vergelijken

Draai a.u.b. je toestel naar portret-modus.