Nederlands

Algemene Voorwaarden – MEDION B.V. – België

Juni 2020

 

MEDION B.V. is lid van de Belgische vereniging BeCommerce en is door BeCommerce gecertificeerd. Dit betekent dat onze website en verkoopvoorwaarden door BeCommerce worden gecontroleerd op naleving van de BeCommerce Gedragscode, waarin uw belangen als consument worden gewaarborgd. Meer informatie treft u op de website van BeCommerce: www.becommerce.be.

 

Inhoudsopgave:

Artikel 1     – Definities

Artikel 2     – Identiteit van MEDION

Artikel 3     – Toepasselijkheid

Artikel 4     – Het Aanbod

Artikel 5     – De Overeenkomst

Artikel 6     – Herroepingsrecht

Artikel 7     – Verplichtingen van de Klant tijdens de Bedenktijd

Artikel 8     – Uitoefening van het Herroepingsrecht

Artikel 9     – Verplichtingen van MEDION bij uitoefening van het Herroepingsrecht

Artikel 10   – Uitsluiting Herroepingsrecht

Artikel 11   – Levering en uitvoering

Artikel 12   – Eigendomsvoorbehoud

Artikel 13   – Garanties

Artikel 14   – De prijs

Artikel 15   – Betaling

Artikel 16   – Aansprakelijkheid

Artikel 17   – Overmacht

Artikel 18   – Persoonsgegevens

Artikel 19   – Ontbinding door MEDION

Artikel 20   – Klachtenregeling

Artikel 21   – Contact

Artikel 22   – Toepasselijk recht en geschillen

Artikel 23   – Geschillenregeling BeCommerce

Artikel 24   – Slotbepalingen

 

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanbod: een aanbod door MEDION aan de Klant via de Webshop met betrekking tot de verkoop of levering van Producten en Diensten;
 2. Aanvullende Overeenkomst: een overeenkomst waarbij de Klant producten en/of diensten (bijvoorbeeld onderhoudsdiensten) verwerft in samenhang met een Overeenkomst, welke producten en/of diensten door MEDION worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en MEDION;
 3. Algemene Voorwaarden: de in het onderhavige document opgenomen verkoopvoorwaarden;
 4. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn Herroepingsrecht, zoals neergelegd in Artikel 6;
 5. Consument: een natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 6. Dienst: elke dienst die door of namens MEDION via de Webshop worden aangeboden, al dan niet in samenhang met een Product;
 7. Digitale Inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden (zoals software, audio- en videobestanden);
 8. Directe Schade: schade aan Producten die door MEDION onder een Overeenkomst zijn geleverd (inclusief eventueel daarin of daarop opgeslagen Digitale Inhoud);
 9. Duurzame Gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook e-mail – dat de Klant in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd;
 10. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de Bedenktijd af te zien van de Overeenkomst en deze te ontbinden;
 11. Indirecte Schade: alle schade die niet valt onder de definitie van Directe Schade, zoals gevolgschade, winstderving, letselschade, immateriële schade, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van de Klant, rente en kosten;
 12. Klant: de Consument aan wie MEDION een Aanbod doet of met wie MEDION een Overeenkomst aangaat;
 13. Overeenkomst: een overeenkomst die tussen MEDION en de Klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van Producten en/of Diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, waaronder tevens begrepen alle wijzigingen van en aanvullingen op de overeenkomst;
 14. MEDION: MEDION B.V., gevestigd aan de John F. Kennedylaan 16a (5981 XC) te Panningen en geregistreerd in het handelsregister bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 12045475;
 15. Modelformulier: het in Bijlage I van deze Algemene Voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor uitoefening van het Herroepingsrecht;
 16. Product: elk product (waaronder begrepen Digitale Inhoud) die door of namens MEDION via de Webshop wordt aangeboden;
 17. Webshop: de webshop van MEDION in België, bereikbaar via medion.com/be, www.medion.com/be/shop, www.medionshop.be, www.medion.be en eventuele andere internetadressen voor het bereiken van deze webshop zoals die van tijd tot tijd door MEDION kunnen worden bepaald.

 

Artikel 2 – Identiteit van MEDION

Naam: MEDION B.V.

Adres: John F. Kennedylaan 16a, 5981 XC, Panningen

Registratienummer handelsregister Kamer van Koophandel Nederland: 12045475

BTW-identificatienummer: NL809952956B01

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

3.1     Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van MEDION en op elke tot stand gekomen Overeenkomst. Elk Aanbod richt zich uitsluitend tot Consumenten. De Klant staat ervoor in dat hij elke Overeenkomst in de hoedanigheid van Consument aangaat.

3.2     Ten aanzien van een Aanbod gelden voorts de “Richtlijnen voor gebruik” met betrekking tot de websites van MEDION zoals beschikbaar gesteld op de site van de Webshop. In geval van tegenstrijdigheden tussen de bepalingen in die richtlijnen en de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden, prevaleren de Algemene Voorwaarden.

3.3     Indien de Overeenkomst elektronisch wordt gesloten, worden deze Algemene Voorwaarden langs elektronische weg aan de Klant ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze door de Klant op een eenvoudige manier kunnen worden opgeslagen op een Duurzame Gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Algemene Voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 

Artikel 4 Het Aanbod

4.1     Indien een Aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder andere voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het Aanbod vermeld.

4.2     Het Aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Producten en Diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het Aanbod door de Klant mogelijk te maken. Als MEDION in een Aanbod gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden Producten, maar MEDION garandeert niet dat de te leveren Producten steeds daarmee overeenkomen of daaraan beantwoorden. Kennelijke fouten of verschrijvingen in het Aanbod binden MEDION niet en kunnen door MEDION steeds en ook na bevestiging van een bestelling worden hersteld.

4.3     Elk Aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het Aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 5 – De Overeenkomst

5.1     De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 5.4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het Aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

5.2     Indien de Klant het Aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt MEDION onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het Aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door MEDION is bevestigd, kan de Klant de Overeenkomst ontbinden.

5.3     Indien de Overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft MEDION passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt MEDION voor een veilige webomgeving. Indien de Klant elektronisch kan betalen, zal MEDION daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

5.4     MEDION kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien MEDION op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5.5     MEDION zal uiterlijk bij levering van de Producten of Diensten aan de Klant de volgende informatie doen toekomen, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een Duurzame Gegevensdrager,:

 1. het bezoekadres van de vestiging van MEDION waar de Klant met klachten terecht kan;
 2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Klant van het Herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het Herroepingsrecht;
 3. informatie over garanties en service na aankoop;
 4. de prijs (met inbegrip van alle belastingen) van de Producten of Diensten, alsmede, voor zover van toepassing, de kosten van aflevering;
 5. de wijze van betaling, aflevering of uitvoering met betrekking tot de Producten en Diensten onder de Overeenkomst;
 6. de vereisten voor opzegging van de Overeenkomst indien de Overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
 7. indien de Consument een Herroepingsrecht heeft, het Modelformulier voor herroeping.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

6.1     De Klant kan een Overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een Product gedurende een Bedenktijd van 30 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. MEDION mag de Klant vragen naar de redenen van deze ontbinding, maar deze niet tot opgave van zijn redenen verplichten.

6.2     De Bedenktijd gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het Product heeft ontvangen, of:

 1. als de Klant in eenzelfde bestelling meerdere Producten heeft besteld: de dag waarop de Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste Product heeft ontvangen. MEDION mag, mits zij de Klant hierover voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere Producten met een verschillende levertijd weigeren.
 2. als de levering van een Product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 3. bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van Producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste Product heeft ontvangen.

 

Artikel 7 Verplichtingen van de Klant tijdens de Bedenktijd

7.1     Tijdens de Bedenktijd zal de Klant zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Hij zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Klant het Product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

7.2     De Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het Product die het gevolg is van een manier van omgaan met het Product die verder gaat dan toegestaan in artikel 7.1.

7.3     De Klant is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het Product als MEDION hem niet voor of bij het sluiten van de Overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het Herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

Artikel 8 Uitoefening van het Herroepingsrecht

8.1     Voor de uitoefening van het Herroepingsrecht gelden de retourinstructies, zoals vermeld in de Webshop. Voor een goede afwikkeling van het Herroepingsrecht is essentieel dat de Klant een retourvoucher bij MEDION aanvraagt. Als de Klant gebruik maakt van het Herroepingsrecht, meldt hij dit aan MEDION binnen de Bedenktijd en vraagt hij een retourvoucher aan:

 1. via het service nummer 02-2006198 (lokaal tarief);
 2. via het emailadres medionshop-be@medion.com;
 3. via het e-mail contactformulier zoals te vinden op de service portal in de Webshop;
 4. via het Modelformulier voor herroeping; of
 5. op andere ondubbelzinnige wijze.

8.2     Zo snel mogelijk, maar binnen 30 dagen vanaf de dag volgend op de artikel 8.1 bedoelde melding, zendt de Klant het Product terug of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) MEDION. Dit hoeft niet als MEDION heeft aangeboden het Product zelf af te halen. De Klant heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het Product terugzendt voordat de Bedenktijd is verstreken.

8.3     De Klant zendt het Product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door MEDION verstrekte redelijke en duidelijke retourinstructies die tevens op de site van de Webshop zijn vermeld.

8.4     Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het Herroepingsrecht ligt bij de Klant.

8.5     Tenzij anders aangegeven in de Webshop, draagt de Klant de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het Product.

8.6     Als de Klant gebruik maakt van het Herroepingsrecht, worden alle Aanvullende Overeenkomsten van rechtswege ontbonden. In geval van ontbinding van de Overeenkomst met gebruikmaking van het Herroepingsrecht, heeft de Klant tevens het recht een eventuele kredietovereenkomst die hij is aangegaan op grond van een tussen MEDION en een derde aangegane overeenkomst die ertoe strekt dat die derde aan de Klant een geldbedrag leent ter voldoening door de Klant van de onder de Overeenkomst voor de betrokken Producten of Diensten aan MEDION verschuldigde bedragen, zonder boete te ontbinden.

8.7     De Klant kan steeds contact opnemen met MEDION (zie de contactgegevens in de service portal van de Webshop) voor nadere informatie over de uitoefening van het Herroepingsrecht en voor retourinstructies.

 

Artikel 9 – Verplichtingen van MEDION bij uitoefening van het Herroepingsrecht

9.1     Als MEDION de melding van herroeping door de Klant op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt zij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

9.2     MEDION vergoedt alle betalingen van de Klant, inclusief eventuele verzendkosten, die door MEDION in rekening zijn gebracht voor het geretourneerde Product, onverwijld doch binnen 30 dagen volgend op de dag waarop de Klant de herroeping meldt. Tenzij MEDION aanbiedt het Product zelf af te halen, mag zij wachten met terugbetalen tot zij het Product heeft ontvangen of tot de Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

9.3     MEDION gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Klant heeft gebruikt, tenzij de Klant instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Klant.

9.4     Als de Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft MEDION de bijkomende kosten voor de duurdere levermethode niet terug te betalen.

 

Artikel 10 Uitsluiting Herroepingsrecht

10.1   Onverminderd de overige uitzonderingen op het Herroepingsrecht zoals voorzien in de wet, heeft een Klant geen recht tot uitoefening van het Herroepingsrecht met betrekking tot:

 1. volgens specificaties van de Klant vervaardigde Producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Klant, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 2. verzegelde Producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 3. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 4. verzegelde Digitale Inhoud (audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur), waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 5. Digitale Inhoud die anders dan op een materiële drager is geleverd, maar alleen als:
 6. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Klant; en
 7. de Klant heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

 

Artikel 11 Levering en uitvoering

11.1   MEDION zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van Producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van Diensten.

11.2   Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan MEDION kenbaar heeft gemaakt. MEDION is niet gehouden tot levering buiten België. Indien de Producten niet op het door de Klant opgegeven adres kunnen worden afgeleverd of indien de Klant weigert de Producten in ontvangst te nemen, is MEDION gerechtigd de kosten van het retourneren, de opslag of andere noodzakelijke kosten tot behoud aan de Klant in rekening te brengen.

11.3   Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden is vermeld, zal MEDION zich inspannen om geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed en uiterlijk binnen 30 dagen uit te voeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen.

11.4   MEDION is bevoegd om in gedeelten te presteren. Bestellingen of gedeelten daarvan, die niet meteen geleverd kunnen worden, worden voor nalevering genoteerd. De Klant wordt daarvan schriftelijk (waaronder via e-mail) door MEDION in kennis gesteld.

11.5   Het risico van beschadiging en/of vermissing van Producten berust bij MEDION tot het moment van bezorging aan de Klant of een vooraf aangewezen en aan MEDION bekend gemaakte vertegenwoordiger van de Klant, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 12 – Eigendomsvoorbehoud

12.1   De door MEDION geleverde Producten blijven eigendom van MEDION totdat de Klant al zijn verplichtingen aan MEDION, ongeacht de rechtsgrond waarop deze zijn gebaseerd, heeft voldaan.

12.2   De Klant is niet bevoegd geleverde Producten waarop het in artikel 12.1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten willen vestigen of doen gelden, is de Klant verplicht MEDION hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen en de betrokken derden te informeren over het eigendomsvoorbehoud.

12.3   Indien de Klant zijn verplichtingen jegens MEDION niet nakomt of indien er gegronde vrees bestaat dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen, is MEDION gerechtigd om op kosten van de Klant de geleverde Producten waarop het in artikel 12.1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de Klant of bij derden die deze producten voor de Klant houden weg te (doen) halen. De Klant is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een onmiddellijk opeisbare boete van 10% per dag van alle door de Klant aan MEDION verschuldigde bedragen dan wel, indien dit meer is, 10% van de oorspronkelijke verkoopwaarde van de betrokken Producten.

 

Artikel 13 – Garanties

13.1   MEDION staat er voor in dat de Producten en Diensten voldoen aan de Overeenkomst, de in het Aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen, staat MEDION er tevens voor in dat het Product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

13.2   Met inachtneming van het bepaalde in artikel 13.8, beperkt een door een toeleverancier van MEDION, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst tegenover MEDION kan doen gelden indien MEDION is tekortgeschoten in de nakoming van haar verplichtingen onder de Overeenkomst. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de betrokken toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de Klant bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe MEDION wettelijk verplicht is in geval zij is tekortgeschoten in de nakoming van haar verplichtingen onder de Overeenkomst.

13.4   Met inachtneming van de navolgende bepalingen in dit artikel 13 en onverminderd het bepaalde in artikel 11 en artikel 16 van deze Algemene Voorwaarden, verleent MEDION op de geleverde Producten (met uitzondering van accu’s en batterijen) een garantie op materiaal- en/of constructiefouten van twee jaar vanaf de datum van levering. De garantietermijn voor accu’s en batterijen is bij normaal en oordeelkundig gebruik zes maanden. De garantietermijn gaat in op de dag van aankoop respectievelijk de dag waarop het Product wordt geleverd. Voor aanspraak op de garantie moet het originele aankoopbewijs worden overgelegd. Voor een soepele afhandeling is het raadzaam uw product te registreren via de service portal van de Webshop. Op de door MEDION uitgevoerde reparaties geldt een garantietermijn van één jaar op materiaal-, constructie- en/of reparatiefouten. Garantiegevallen leiden niet tot een vernieuwing en/of verlenging van de oorspronkelijke garantietermijn.

13.5   De in artikel 13.4 bedoelde garantie is beperkt tot het – naar keuze van MEDION – kosteloos vervangen of herstellen van het Product (of een onderdeel daarvan) dan wel, indien vervanging of herstel redelijkerwijs niet van MEDION kan worden gevergd, het terugbetalen van de door de Klant voor het betrokken Product betaalde aanschafprijs. MEDION behoudt zich het recht voor een eventuele waardevermindering van het geretourneerde Product (op basis van een lineaire afschrijving over vijf jaar met restwaarde nul) op de aanschafprijs in aftrek te nemen. Producten of onderdelen die worden vervangen, worden vervangen door of hersteld met identieke of vergelijkbare nieuwe producten of onderdelen. In de garantie zijn de arbeidsuren voor diagnose en herstel/vervanging, de materiaalkosten alsmede de kosten van verpakking en van verzending door MEDION naar de Klant begrepen.

13.6   Het is de Klant – op straffe van verval van elke garantieaanspraak – niet toegestaan zelf of door derden reparatiewerkzaamheden aan door MEDION geleverde Producten te (laten) verrichten, behoudens indien en voor zover de Klant daartoe op grond van dwingendrechtelijke bepalingen van het toepasselijk recht is gerechtigd.

13.7   De garantie geldt niet voor:

 • normale slijtage
 • verbruiksmaterialen, zoals inktpatronen of ledlampen.
 • Producten waarvan merk-, typeaanduiding en/of serienummer zijn veranderd of verwijderd
 • de beschikbaarstelling van driver- of software-updates/upgrades
 • geringe afwijkingen die voor de functionaliteit van het Product niet van belang zijn
 • defecten als gevolg van onjuist of onoordeelkundig gebruik
 • defecten als gevolg van verwaarlozing, gebrek aan onderhoud of ondeugdelijk onderhoud
 • defecten als gevolg van gebruik, montage of installatie van de Producten in strijd met de gebruiksaanwijzing/documentatie
 • defecten als gevolg van niet aan MEDION toerekenbare computervirussen of softwarefouten / software van derden
 • defecten of foutmeldingen die een gevolg zijn van een onjuiste voedingsspanning
 • defecten die een gevolg zijn van blootstelling aan vocht of van chemische of elektrochemische inwerking van water
 • defecten als gevolg van blootstelling aan ongebruikelijke koude of hitte
 • defecten die een gevolg zijn van gebruik van niet-originele onderdelen, randapparatuur en/of programmatuur
 • producten die tweedehands in omloop zijn gebracht
 • de afnemende capaciteit van batterijen en accu’s
 • pixelfouten (defecte beeldpunten) binnen de in de gebruiksaanwijzing/handleiding van het Product toegestane marge
 • defecten als gevolg van inbranding of helderheidsverlies bij plasma of LCD producten die ontstaan zijn door ondeskundig gebruik; de precieze handelwijze voor het gebruik van het plasma of LCD product staat in de gebruiksaanwijzing/handleiding
 • weergavefouten van datadragers die in een niet compatibel format dan wel met niet geëigende software opgebouwd zijn
 • defecten als gevolg van overmacht als bedoeld in artikel 17.
 • schade als gevolg van ondeugdelijk verpakken bij een retourzending. Zorg bij een retourzending voor een deugdelijk verpakt product. Klik hier voor de juiste retourinstructies.

13.8   MEDION is niet verantwoordelijk voor door derden (zoals producenten) aangeboden (fabrieks)garanties op door MEDION geleverde zaken. In geval van een defect zal de Klant waar van toepassing eerst dergelijke garanties van derden aanspreken.

13.9   Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen defecte Producten door de Klant te worden aangeboden voorzien van een begeleidend schrijven met daarin vermeld de klacht(en), naam van de contactpersoon, zijn/haar telefoonnummer, het correspondentieadres en alle bij de Producten geleverde informatie en materialen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor het vaststellen en herstellen van de defecten. Indien de Producten binnen de garantieperiode worden teruggestuurd, dient tevens een kopie van de aankoopnota en (indien aanwezig) het garantiebewijs te worden meegestuurd. Neem voor een soepele afhandeling contact op met de service afdeling van MEDION via de hotline of het e-mail contactformulier zoals aangegeven in de service portal van de Webshop.

13.10  Bij de uitvoering van de werkzaamheden tot herstel of vervanging gaat MEDION uit van de klachten zoals beschreven in het begeleidend schrijven van de Klant. MEDION kan in ieder geval niet tot meer gehouden worden dan in dit schrijven staat vermeld. De Klant zal MEDION alle medewerking verlenen die nodig is ten einde de gegrondheid van een beroep op garantie te (doen) controleren. Hieronder valt het MEDION in de gelegenheid stellen het Product en/of (de omstandigheden van) het gebruik daarvan ter plaatse te (doen) controleren.

13.11  Tenzij er sprake is van een defect dat valt binnen de garantievoorwaarden, wordt een Product niet eerder hersteld of vervangen dan nadat MEDION een prijsopgave van het herstel of de vervanging aan de Klant heeft verstrekt. Indien de Klant de prijsopgave niet of niet binnen twee weken accepteert, wordt het Product retour gezonden en is MEDION gerechtigd de diagnose-, handlings- en verzendkosten aan de Klant in rekening te brengen.

13.12  Ten aanzien van de door MEDION verstrekte garantie op door haar verkochte Producten kunnen nadere garantievoorwaarden gelden zoals vermeld op de site van de Webshop of in de bij een Product gevoegde garantiekaart. Bij tegenstrijdigheden tussen die bepalingen en de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden, prevaleren de laatstgenoemde bepalingen.

 

Artikel 14 – De prijs

14.1   Gedurende de in het Aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden Producten of Diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven. De administratie van MEDION is bepalend voor de vaststelling van de door de Klant aan MEDION verschuldigde bedragen, tenzij de Klant aantoont dat de daarin opgenomen gegevens onjuist zijn.

14.2   In afwijking van het vorige lid kan MEDION Producten of Diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar MEDION geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het Aanbod vermeld.

14.3   Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

14.4   Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn alleen toegestaan indien MEDION dit bedongen heeft en:

 1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 2. de Klant de bevoegdheid heeft de Overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

14.5   De in het Aanbod van Producten of Diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw, Recupel en andere taksen.

 

Artikel 15 – Betaling

15.1   Bij bestelling van Producten via de Webshop, dient betaling van de bestelling te geschieden in Euro en conform de betaalmethodes zoals aangegeven op de site van de Webshop. Indien de Klant kiest voor de betaalmethode van bankoverschrijving, zal er in eerste instantie een reservering van het bestelde Product plaatsvinden. Indien de betaling vervolgens niet binnen 11 kalenderdagen door MEDION is ontvangen, zal deze reservering automatisch vervallen. Er zal zodoende geen Overeenkomst tot stand komen. In elk ander geval dient de betaling van facturen van MEDION te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum dan wel binnen een anderszins in de Overeenkomst bepaalde termijn op de in de factuur aangegeven bank- of girorekening van MEDION.

15.2   De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan MEDION te melden.

15.3   Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door MEDION is gewezen op de te late betaling en MEDION de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is MEDION gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

 

Artikel 16 Aansprakelijkheid

16.1   Voor alle Directe Schade van de Klant veroorzaakt door een aan MEDION toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen onder de Overeenkomst, een Aanvullende Overeenkomst of door een aan MEDION toerekenbare onrechtmatige daad die verband houdt met een van voornoemde overeenkomsten, is de aansprakelijkheid van MEDION, behoudens indien en voor zover de schade het voorzienbare gevolg is geweest van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van MEDION, beperkt tot de overeengekomen prijs voor de door MEDION onder de betrokken overeenkomst verkochte en geleverde Producten en Diensten.

16.2   De aansprakelijkheid van MEDION, op welke grond dan ook, voor Indirecte Schade die de Klant oploopt, is uitgesloten, behoudens indien en voor zover deze schade het voorzienbare gevolg is geweest van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de directie of van leidinggevende ondergeschikten van MEDION.

16.3   De in dit artikel 16 opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid van MEDION zijn niet van toepassing indien en voor zover dwingendrechtelijke bepalingen van het toepasselijk recht daaraan in de weg staan.

 

Artikel 17 – Overmacht

Een tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst of Aanvullende Overeenkomst door MEDION, kan MEDION onder meer niet worden toegerekend indien de oorzaken van deze tekortkoming niet aan MEDION te wijten zijn of buiten de risicosfeer van MEDION vallen. Oorzaken zoals bedoeld in de vorige zin zijn onder andere oorlog, terrorisme, oproer, brand, blikseminslag, waterschade, overstroming, bedrijfsbezetting, staking, stiptheidsacties, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machines, storingen in de levering van gas, water of elektriciteit, vervoersproblemen en de stagnatie c.q. onderbreking van leveringen van derden aan MEDION.

 

Artikel 18 – Persoonsgegevens

18.1   De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van door hem aan MEDION verstrekte informatie en persoonsgegevens.

18.2   MEDION zal persoonsgegevens van of met betrekking tot de Klant verwerken in overeenstemming met de wet en met de privacy verklaring van MEDION, die beschikbaar is op de site van de Webshop.

 

Artikel 19 – Ontbinding door MEDION

19.1   Onverminderd de bij wet gegeven rechten tot ontbinding, is MEDION gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel haar verplichtingen onder de Overeenkomst op te schorten door schriftelijke kennisgeving aan de Klant, indien:

 1. de Klant zijn verplichtingen onder de Overeenkomst niet nakomt, ook na dienaangaande schriftelijk door MEDION in gebreke te zijn gesteld onder gunning van een redelijke termijn voor nakoming; of
 2. MEDION door overmacht als bedoeld in artikel 17 van deze Algemene Voorwaarden haar verplichtingen onder de Overeenkomst gedurende een termijn van drie maanden of langer niet kan nakomen.

19.2   Door de Klant aan MEDION verschuldigde bedragen worden bij beëindiging door MEDION van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 20 – Klachtenregeling

20.1   MEDION beschikt over een klachtenprocedure zoals hieronder beschreven en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

20.2   Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, en uiterlijk binnen twee maanden nadat de Klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij MEDION.

20.3   Klachten kunnen aan MEDION worden gemeld op de wijze als aangegeven in artikel 21, en bij voorkeur met gebruikmaking van het aldaar aangegeven e-mail contactformulier. De Klant dient daarbij zijn naam, adres, ordernummer, eventuele klantnummer, telefoonnummer en e-mailadres aan MEDION te melden.

20.4   MEDION zal zich inspannen om ingediende klachten te beantwoorden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door MEDION binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

20.5   Een klacht van een Klant over een Product, Dienst of de service van MEDION kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van de website van BeCommerce: www.BeCommerce.be. De klacht wordt dan zowel naar MEDION als naar BeCommerce gestuurd. De Klant dient MEDION in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling in artikel 22.

20.6   Bij ontevredenheid over MEDION heeft de Klant ook de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Europese Commissie via http://ec.europa.eu/odr/. De Klant wordt verzocht MEDION hiervan op de hoogte te stellen, zodat MEDION de mogelijkheid heeft om met de Klant tot een oplossing te komen.

 

Artikel 21 – Contact

21.1   De Klant kan zich voor vragen, garanties, reparaties of klachten wenden tot de service desk van MEDION:

 1. via het email contactformulier dat beschikbaar wordt gesteld in de service portal van de Webshop;
 2. voor Producten binnen de garantietermijn, via telefoonnummer 02-2006198 (lokaal tarief), bereikbaar van maandag – vrijdag van 09:00 tot 19:00 uur;
 3. voor Producten buiten de garantietermijn, via telefoonnummer 0900-51111 (€ 0,50 per minuut), bereikbaar van maandag – vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur.

21.2   De in dit artikel aangegeven contactgegevens, tarieven en tijden van bereikbaarheid kunnen van tijd tot tijd door MEDION worden gewijzigd. De courante gegevens zijn steeds te vinden in de service portal van de Webshop.

 

Artikel 22 Toepasselijk recht en geschillen

22.1   Op deze Algemene Voorwaarden, elk Aanbod en elke Overeenkomst is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake Internationale Koopovereenkomsten betreffende Roerende Zaken (“Weens Koopverdrag”) op de Overeenkomst is uitgesloten.

22.2   Behoudens zoals voorzien in artikel 23, zullen geschillen tussen MEDION en een Klant die rijzen uit of verband houden met deze Algemene Voorwaarden, een Aanbod of een Overeenkomst in eerste aanleg bij uitsluiting ter beslechting worden voorgelegd aan de volgens de wet bevoegde rechter.

 

Artikel 23 – Geschillenregeling BeCommerce

23.1   Geschillen tussen de Klant en MEDION over de totstandkoming of uitvoering van een Overeenkomst kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de Klant als MEDION worden voorgelegd aan de Geschillencommissie BeCommerce.

23.2   Een geschil wordt door de Geschillencommissie BeCommerce slechts in behandeling genomen, indien de Klant zijn klacht binnen bekwame tijd aan MEDION heeft voorgelegd.

23.3   Uiterlijk drie maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie BeCommerce aanhangig te worden gemaakt.

23.4   Wanneer de Klant een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie BeCommerce, is MEDION aan deze keuze gebonden. Wanneer MEDION dat wil doen, zal de Klant binnen vijf weken na een daartoe door MEDION schriftelijk gedaan verzoek, zich schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe volgens de wet bevoegde rechter. Verneemt MEDION de keuze van de Klant niet binnen de termijn van vijf weken, dan is MEDION gerechtigd het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

23.5   De Geschillencommissie BeCommerce doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het huishoudelijk reglement van de geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie BeCommerce geschieden bij wege van bindend advies.

23.6   De Geschillencommissie BeCommerce zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan MEDION surséance van betaling is verleend, MEDION in staat van faillissement is geraakt of haar bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de geschillencommissie ter zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.

 

Artikel 24 – Slotbepalingen

24.1   Indien met betrekking tot een door MEDION aangeboden Product een leeftijdsaanduiding geldt, verklaart de Klant door het aangaan van de Overeenkomst met betrekking tot de aanschaf van dat Product dat hij de betrokken leeftijd heeft of ouder is, dan wel de toestemming heeft van zijn wettelijke vertegenwoordiger om de Overeenkomst aan te gaan.

24.2   De Klant is niet gerechtigd zijn rechten of verplichtingen uit de Overeenkomst aan derden over te dragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van MEDION.

24.3   Indien een bepaling uit de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden door een daartoe bevoegde instantie nietig wordt verklaard of wordt vernietigd, treedt voor deze bepaling (voor zover mogelijk van rechtswege) in de plaats een rechtsgeldige bepaling die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van de nietige of vernietigde bepaling. De Klant en MEDION zijn jegens elkaar gehouden over de inhoud van deze nieuwe bepaling zo nodig met elkaar in redelijk overleg te treden. De overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst behouden in zodanig geval onverminderd hun geldigheid.

 

 

 

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de Overeenkomst wilt ontbinden / herroepen.)

Aan:   MEDION B.V.

John F. Kennedylaan 16A
5981 XC Panningen, Nederland

E-mail: medionshop-be@medion.com

 

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten/levering van de volgende dienst* herroep/herroepen*:

 1. Producten: [aanduiding producten]*
 2. Diensten: [aanduiding diensten]*

 

Besteld op/ontvangen op:* [datum bestelling bij diensten of datum ontvangst bij producten]

 

 

Naam Klant:*

 

 

 

Adres Klant:* (Straat, Huisnummer, Postcode, Woonplaats)

 

 

 

 

 

BELGIË

 

Klantnummer en/of ordernummer:*

/

 

 

Handtekening Klant:* (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

 

 

 

Datum: (DD-MM-JJ)

 

 

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Je kunt ons ook hier bezoeken
Artikels vergelijken

Draai a.u.b. je toestel naar portret-modus.